Návrat žáků 2. stupně

Návrat žáků 2. stupně

29.04.2021

Od 3. května se otevře 2. stupeň základních škol také ve Středočeském kraji.

Aktualizováno 5. 5. 2021: MŠMT vydalo informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021. Na provoz školy od příštího týdne nemá toto opatření zásadní dopad.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravuje nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinnosti od 10. května 2021 tak, že
o je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry, povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků
  2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit) = tzv. ROTAČNÍ VÝUKA.
 • Prezenční výuku 3. 5. zahajují třídy VI. A, VII. A, VIII. A a IX. A. Ostatní třídy 2. stupně pokračují v tomto týdnu v distanční výuce.
 • Třídy VI. B, VII. B, VIII. B a IX. B zahájí prezenční výuku 10. 5.
 • V rotační výuce pokračují také třídy 1. stupně. V týdnu od 3. 5. prezenční výuka tříd I. B, II. B, III. B, IV. B, V. B, V. C, v týdnu od 10. 5. prezenční výuka tříd I. A, II. A, III. A, IV. A a V. A.

Obecné informace

 • Nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Žáci tedy budou mít buď chirurgické roušky (dvě na den a sáček na odkládání roušky) nebo respirátor.
 • Onemocnění 
  • žáka hlásí rodiče třídnímu učiteli, případně v kanceláři školy (313 512 397, 1zsrako@1zsrako.cz),
  • zaměstnance se hlásí v kanceláři školy.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit!
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Rozvrh on-line výuky

Sportovní aktivity

 • Od 3. 5. 2021 jsou nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech):
 • Byla zavedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku).
 • Ipři sportovních činnostech ve škole budeme zachovávat homogenitu tříd.

Testování

 • Preventivní antigenní test, který doposud probíhal s frekvencí dvakrát týdně, se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Toto ustanovení se týká žáků 1. stupně. Podrobnější informace k testování včetně výjimek jsme zveřejnili v článku 8. 4. 2021.
 • Pro žáky 2. stupně platí, že jsou testováni dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek).
 • Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
 • Od 3. 5. 2021 je škole stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. 
 • Nedošlo k uložení povinnosti vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, čestným prohlášením.
 • Testování se neprovádí u osob, které:
  • doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS - CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19,
  • jsou zároveň zaměstnanci jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení o negativním výsledku testu vystavené touto školou či školským zařízením. Toto potvrzení o negativním výsledku preventivního testu (ať již antigenního nebo PCR) nesmí být starší 48 hod.
  • absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálněv rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit. Pokud ji škole osoba nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy,
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Přijímací řízení

 • V týdnu od 3. května probíhají přijímací zkoušky. Informace k nim jsme zveřejnili v Novinkách.

Nadále budeme informace průběžně zveřejňovat na webu školy a v Bakalářích, na žáky se obrátí také třídní učitelé.

Informace k provozu škol od 3. května (pdf)

V případě dotazů neváhejte kontaktovat třídního učitele. Všichni pedagogové mají e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@1zsrako.cz. Volat můžete také na tel. 313 512 397. 

Autor: Karel Folber