ZÁPIS

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva On-line zápis do školy v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, v termínu dle školského zákona, tedy od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Zápisy se uskuteční bez přítomnosti dětí ve škole. 

Jak postupovat v případě zápisu?

  1. Registrujte se na termín zápisu on-line - zde (i v případě žádosti o odklad). Registrace je možná od 6. do 21. 4. Pokud ji nestihnete, kontaktujte nás, případně postupujte podle bodů 3, 4 nebo 5. Stanovení termínu nemá žádný vliv na přijetí dítěte do naší školy. 
  2. Na e-mail, který jste zadali při registraci, vám přijde potvrzení, informace o zápisu a žádost ke stažení. Dostavte se do školy v termínu, který jste si vybrali při on-line registraci (v období od 14. do 22. 4.), a to bez dítěte. Připomenutí blížícího se termínu vám přijde e-mailovou zprávou 5 dní před zápisem. S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte, abychom mohli ověřit Vaši totožnost a údaje o dítěti. Nebo postupujte podle bodů 3, 4 nebo 5.
  3. Rodiče, kteří mají osobní datovou schránku (může se jednat o datovou schránku podnikatele nebo soukromé osoby (nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem (vlastníkem) společnosti): Pošlete nám ze systému vygenerovanou přihlášku se skenem rodného listu Vašeho dítěte (stačí rodný list vyfotit) na naši datovou schránku kptib5d. Žádost můžete poslat i na jakémkoliv jiném formuláři (v tomto případě není nutná registrace v systému), ale musí obsahovat údaje podle § 37 správního řádu. Do školy již chodit nemusíte.
  4. Rodiče, kteří mají zaručený elektronický podpis: Pošlete nám ze systému vygenerovanou přihlášku opatřenou Vaším elektronickým podpisem se skenem rodného listu Vašeho dítěte (stačí rodný list vyfotit) na naši e-mailovou adresu 1zsrako@1zsrako.cz nebo reditel@1zsrako.cz. Žádost můžete poslat i na jakémkoliv jiném formuláři (v tomto případě není nutná registrace v systému), ale musí obsahovat údaje podle § 37 správního řádu. Do školy již chodit nemusíte.
  5. Poštou případně vhozením do naší schránky: Vytiskněte si přihlášku k zápisu, vyplňte ji, vlastnoručně podepište a doručte na adresu Martinovského 153, 269 01 Rakovník. Nemáte-li možnost přihlášku si vytisknout, přijďte si do vestibulu školy pro formulář, případně napište na papír žádost sami (musí obsahovat údaje podle § 37 správního řádu). Připojit můžete kopii rodného listu dítěte. (Přihláška k zápisu (doc), Přihláška k zápisu (pdf)). Do školy již chodit nemusíte.
  6. O přijetí (nepřijetí) dítěte informujeme zveřejněním seznamu na přístupném místě ve škole (vchod do školy z Vladislavovy ulice, vchod do školy z Martinovského ulice) a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.
Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí ve škole. O setkání s budoucími učitelkami však nechceme předškoláky připravit a zorganizujeme ho po skončení mimořádných opatření.
 
S ohledem na reálnou prostorovou kapacitu školy budeme ve školním roce 2020/2021 otevírat dvě první třídy, což umožňuje přijetí maximálně 60 dětí. 

Karel Folber, ředitel školy


V souvislosti s žádostmi o odklad školní docházky připomínáme povinnost doložení doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost však můžete podat i přesto, že nemáte všechna doporučení k dispozici. Dodáte je později. 

Pro ty, kteří se chtějí nejjednodušším způsobem dozvědět nejdůležitější informace týkající se zápisu, jsme začali ve školním roce 2018/2019 vydávat bulletin s názvem Před zápisem. S jeho distribucí do rakovnických mateřských škol počítáme také letos.

Titulní strana bulletinu Před zápisem

 

 

 

 

 

 

 

 Pokud vás zajímá, co by měl budoucí prvňáček zvládat, navštivte samostatnou rubriku.

Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí! O setkání se zapsanými dětmi Vás však nepřipravíme a zorganizujeme jej po ukončení mimořádných opatření.

První listopadovou středu jsme zahájili tradiční Školičku, vlastní školní program pro předškoláky a jejich rodiče, a do uzavření škol jsme stihli uspořádat čtyři setkání s dětmi a stejný počet doprovodných programů pro rodiče. Garanty letošní Školičky byly Mgr. Zuzana Ledvinová a Mgr. Barbora Bayerová, na pravidelných středečních setkáních se však podílela řada dalších pedagogů 1. i 2. stupně.

Pro koho je letošní zápis určen?

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2020 dovrší věk 6 let a dále dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době  od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Bližší informace k problematice odkladu začátku povinné školní docházky najdete výše nebo v samostatné rubrice.
Dokumenty ke stažení
Odpovědi na některé další časté otázky najdete v samostatném dokumentu (pdf).
Těší nás, že máte zájem o naši školu.
Ve škole učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Centrem programu, který neustále rozvíjíme, je žák jako jedinečná osobnost. Více naleznete v dalších oddílech našeho webu, doporučujeme rubriku Naše mise.
Jsme škola s výrazným zaměřením na výuku cizího jazyka. Nabízíme výuku německého, anglického a ruského jazyka zkušenými a kvalifikovanými pedagogy. Již řadu let je náš školní vzdělávací program postaven na povinné výuce anglického jazyka od prvního ročníku. Naši žáci se učí anglický jazyk dvě hodiny týdně v prvních dvou letech, od třetího ročníku tři hodiny týdně. Od roku 2014 umožňujeme našim žákům složení jazykové zkoušky z angličtiny a získání diplomu z University of Cambridge. Výuku cizích jazyků vyzdvihla po své poslední návštěvě v roce 2018 také Česká školní inspekce, která ocenila její značnou kvalitu, vyzdvihla pozitivní atmosféru, rozvoj kritického myšlení a pestrou stavbu vyučovacích hodin
Další zajímavé informace o škole najdete také v rubrikách Naše současnost a Naše historie.