ZÁPIS

Ředitel školy informuje podle ustanovení § 46, odst. 1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhal ve dnech 6. – 22. dubna 2020.
 
Seznam uchazečů s výsledkem zápisu najdete v přiloženém souboru. Uchazeči jsou vedeni pod registračními čísly, která byla rodičům přidělena během on-line registrace, případně oznámena náhradním způsobem. Pokud registrační číslo z nějakého důvodu nemáte, kontaktujte nás.
 
 
Zápis se letos uskutečnil bez přítomnosti dětí ve škole. O setkání s budoucími učitelkami však nechceme předškoláky připravit a zorganizujeme ho po skončení mimořádných opatření.
 
S ohledem na reálnou prostorovou kapacitu školy budeme ve školním roce 2020/2021 otevírat dvě první třídy. V tuto chvíli počítáme s tím, že třídními učitelkami budou Mgr. Barbora Bayerová a Mgr. Zuzana Ledvinová. 
 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

V souvislosti s žádostmi o odklad školní docházky připomínáme povinnost doložení doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost však můžete podat i přesto, že nemáte všechna doporučení k dispozici. Dodáte je později. 

Pro ty, kteří se chtějí nejjednodušším způsobem dozvědět nejdůležitější informace týkající se zápisu, jsme začali ve školním roce 2018/2019 vydávat bulletin s názvem Před zápisem. S jeho distribucí do rakovnických mateřských škol počítáme také letos.

Titulní strana bulletinu Před zápisem

 

 

 

 

 

 

 

 Pokud vás zajímá, co by měl budoucí prvňáček zvládat, navštivte samostatnou rubriku.


První listopadovou středu jsme zahájili tradiční Školičku, vlastní školní program pro předškoláky a jejich rodiče, a do uzavření škol jsme stihli uspořádat čtyři setkání s dětmi a stejný počet doprovodných programů pro rodiče. Garanty letošní Školičky byly Mgr. Zuzana Ledvinová a Mgr. Barbora Bayerová, na pravidelných středečních setkáních se však podílela řada dalších pedagogů 1. i 2. stupně.

Pro koho je letošní zápis určen?

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2020 dovrší věk 6 let a dále dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době  od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Bližší informace k problematice odkladu začátku povinné školní docházky najdete výše nebo v samostatné rubrice.
Dokumenty ke stažení
Odpovědi na některé další časté otázky najdete v samostatném dokumentu (pdf).
Těší nás, že máte zájem o naši školu.
Ve škole učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Centrem programu, který neustále rozvíjíme, je žák jako jedinečná osobnost. Více naleznete v dalších oddílech našeho webu, doporučujeme rubriku Naše mise.
Jsme škola s výrazným zaměřením na výuku cizího jazyka. Nabízíme výuku německého, anglického a ruského jazyka zkušenými a kvalifikovanými pedagogy. Již řadu let je náš školní vzdělávací program postaven na povinné výuce anglického jazyka od prvního ročníku. Naši žáci se učí anglický jazyk dvě hodiny týdně v prvních dvou letech, od třetího ročníku tři hodiny týdně. Od roku 2014 umožňujeme našim žákům složení jazykové zkoušky z angličtiny a získání diplomu z University of Cambridge. Výuku cizích jazyků vyzdvihla po své poslední návštěvě v roce 2018 také Česká školní inspekce, která ocenila její značnou kvalitu, vyzdvihla pozitivní atmosféru, rozvoj kritického myšlení a pestrou stavbu vyučovacích hodin
Další zajímavé informace o škole najdete také v rubrikách Naše současnost a Naše historie.