ZÁPIS

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se bude konat ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14 do 18 hodin a v pátek 3. dubna 2020 od 14 do 17 hodin. 

V souvislosti s žádostmi o odklad školní docházky připomínáme povinnost doložení doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pro ty, kteří se chtějí nejjednodušším způsobem dozvědět nejdůležitější informace týkající se zápisu, jsme začali ve školním roce 2018/2019 vydávat bulletin s názvem Před zápisem. S jeho distribucí do rakovnických mateřských škol počítáme také letos.

Titulní strana bulletinu Před zápisem Zveme na zápis pro školní rok 2020/2021

Náhradní termín zápisu je stanoven na pondělí 6. dubna 2020 od 14 do 16 hodin. Rodiče, kteří uvažují o odložení začátku povinné školní docházky pro své dítě, informujeme, že musí žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud vás zajímá, co by měl budoucí prvňáček zvládat, navštivte samostatnou rubriku.

 


První listopadovou středu zahajujeme tradiční Školičku, vlastní školní program pro předškoláky a jejich rodiče (aktuální informace ke Školičce připravujeme). Také v tomto ročníku čeká na děti bohatý program a na rodiče doprovodné akce, které se konají souběžně. Garanty letošní Školičky jsou Mgr. Zuzana Ledvinová a Mgr. Barbora Bayerová, na pravidelných středečních setkáních se však podílí řada dalších pedagogů 1. i 2. stupně, případně přizvaných odborníků. Sledujte náš web, zejména rubriky Zápis a Školička, termínová listina je k dispozici také v kalendáři a na plakátech, které v průběhu října obdrží rakovnické mateřské školy.

Termíny Školičky: 6. 11., 4. 12. 2019, 8. 1., 5. 2. a 11. 3. 2020 od 15:30 hodin

Nabízíme možnost zamluvit si termín zápisu předem; telefonicky na 313 512 397, 725 399 299, 1zsrako@1zsrako.cz, reditel@1zsrako.cz nebo osobně v kanceláři školy v Martinovského ul. 153, 1. patro. V případě zájmu o zápis dítěte mimo uvedené termíny nutno informovat školu předem (telefonicky). Rezervace je možná také během rodičovské kavárny, která se koná 11. 3. 2020.

Pro koho je letošní zápis určen?

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2020 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době  od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Co s sebou k zápisu?

Doporučujeme, aby se rodiče na zápis dostavili i s dětmi. Nejde sice o podmínku, ale samotný zápis koncipujeme tak, aby se pro děti jednalo o zajímavou zkušenost a zábavu a byla by škoda je o významný zážitek ze zápisu připravit. Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte.

Jak zápis probíhá?

  • Zápis není zkouškou. Jde nám o posouzení školní zralosti dítěte.
  • Před zápisem není nutné s dítětem cvičit určité znalosti a dovednosti.
  • Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pedagogové, kteří Vám pomohou vyplnit přihlášku k zápisu k povinné školní docházce a dají Vám osobní list. (obojí si můžete připravit předem - dokumenty nabízíme ke stažení pod článkem a v samostatné rubrice). Pokud nám donesete osobní list k zápisu rovnou, budeme rádi, ale nespěcháme na Vás. Stačí, když jej s sebou přinesete na informační schůzku, kterou pořádáme vždy v květnu.
  • Dítě absolvuje "kolečko" se zapisující učitelkou, během kterého při plnění nejrůznějších zábavných úkolů mimo jiné pozorujeme verbální projev dítěte (rozhovor s učitelem, básnička), úroveň grafomotoriky, dále zjišťujeme, zná-li předškolák svoje jméno, adresu či věk. Pozorujeme chování dítěte, jeho samostatnost, případně závislost na rodičích, schopnost plnit zadané instrukce. Svoji roli hraje také koncentrace pozornosti.
  • Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna a odpočinkové aktivity s vrstevníky pod dohledem pedagoga a žáků vyšších ročníků; mezitím máme čas rodičům zodpovědět případné dotazy a pomoci s potřebnými administrativními úkony (vyplnění žádosti a osobního listu).
  • O přijetí (nepřijetí) dítěte informujeme zveřejněním seznamu na přístupném místě ve škole (vchod do školy z Vladislavovy ulice, vchod do školy z Martinovského ulice) a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.
  • Rodiče od nás při zápisu obdrží řadu dalších užitečných informací o škole, školní družině atd.

Bližší informace k problematice odkladu začátku povinné školní docházky najdete výše nebo v samostatné rubrice.

Dokumenty ke stažení

 Pro více informací k zápisu navštivte rubriku Zápis.

Odpovědi na některé další časté otázky najdete v samostatném dokumentu (pdf).

Těší nás, že máte zájem o naši školu.

Ve škole učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Centrem programu, který neustále rozvíjíme, je žák jako jedinečná osobnost. Zaměřujeme se na učení pro život. Více naleznete v dalších oddílech našeho webu, doporučujeme rubriku Naše mise.

Jsme škola s výrazným zaměřením na výuku cizího jazyka. Nabízíme výuku německého, anglického a ruského jazyka zkušenými a kvalifikovanými pedagogy. Do roku 2012 jsme byli partnery projektu Super-Nature, v jehož rámci jsme v roce 2010 zahájili výuku anglického jazyka od 1. ročníku. Naši žáci se povinně učí anglický jazyk dvě hodiny týdně již od prvního ročníku, od třetího ročníku tři hodiny týdně. Od roku 2014 umožňujeme našim žákům složení jazykové zkoušky z angličtiny a získání diplomu z University of Cambridge.

Další zajímavé informace o škole najdete také v rubrikách Naše současnost a Naše historie.

Od školního roku 2012/2013 nabízíme výuku počátečního čtení prvňáčků kromě nejobvyklejší metody analyticko-syntetické také metodou genetickou.