ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Aktualizováno 21. 4. 2021
 
 
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhal ve dnech 6. – 16. dubna 2021.
Seznam uchazečů s výsledkem zápisu najdete v přiloženém souboru. Uchazeči jsou vedeni pod registračními čísly, která byla rodičům přidělena během on-line registrace, případně oznámena náhradním způsobem. Pokud registrační číslo z nějakého důvodu nemáte, kontaktujte koordinátora zápisu Mgr. Ivanu Hejdovou, ivana.hejdova@1zsrako.cz, tel. 313 512 397. 

Informace pro rodiče, kteří požádají (požádali) o odklad začátku povinné školní docházky a jejich žádost dosud nebyla vyřízena:

K žádosti o odklad, kterou jste podali, je nutné doložit dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění:

 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pobočka Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník; tel. 313 518 271, 739 057 238, ppp.rakovnik@quick.cz, www.pppstredoceska.cz) a
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE SVÝMI DĚTMI PŘIŠLI K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU NA NAŠI ŠKOLU. TĚŠÍME SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022.


Archiv
 
Celoměstský termín zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 jsme po dohodě s ostatními školami stanovili na 6. - 16. dubna 2021. Zápis proběhne bez přítomnosti dětí.
V září plánujeme otevřít 2 první třídy po třiceti žácích, celkový maximální počet žáků přijatých k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 jsme tak stanovili na šedesát.
 
Jak postupovat v případě zápisu aneb nejjednodušší varianta
 1. Rezervujte si od 22. března do 15. dubna 2021 termín zápisu na portálu zapisyonline
 2. Dostavte se do školy ve Vámi vybraném termínu mezi 6. a 16. dubnem 2021 s rodným listem dítěte a občanským průkazem. 
Další možnosti
 1. Pošlete žádost z Vaší osobní datové schránky do datové schránky školy kptib5d. Přiložte prostou kopii rodného listu dítěte (sken).
 2. Pošlete žádost e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu reditel@1zsrako.cz. Přiložte prostou kopii rodného listu dítěte (sken).
 3. Pošlete žádost poštou (rozhodující je datum podání na poštu).
 4. Podejte žádost osobně ve škole.
  • Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků (např. e-mailem bez elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
  • Žádost získá zákonný zástupce vyplněním do interaktivního formuláře na zapisyonline, stáhnout si ji může také z našeho webu, stejnou váhu má jakákoliv jiná forma žádosti, pokud splňuje předepsané náležitosti. Žádosti budou k dispozici v papírové podobě také ve vestibulu školy.

V případě dotazů se obracejte na koordinátorku zápisu Mgr. Ivanu Hejdovou, tel. 313 512 397, ivana.hejdova@1zsrako.cz nebo pište na reditel@1zsrako.cz. Kontaktujte nás také v případě, že jste propásli výše uvedený termín zápisu.

Seznam dětí s přidělenými registračními čísly a s výsledkem zápisu zveřejníme na webových stránkách školy a ve vestibulu hlavní budovy školy.


V souvislosti s žádostmi o odklad školní docházky připomínáme povinnost doložení doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost však můžete podat i přesto, že nemáte všechna doporučení k dispozici. Dodáte je později. 

Pro ty, kteří se chtějí nejjednodušším způsobem dozvědět nejdůležitější informace týkající se zápisu, jsme začali ve školním roce 2018/2019 vydávat bulletin s názvem Před zápisem. Distribuci bulletinu do rakovnických mateřských škol jsme zahájili v týdnu od 15. 2. 2021.

Pokud vás zajímá, co by měl budoucí prvňáček zvládat, navštivte samostatnou rubriku.


První listopadovou středu tradičně zahajujeme Školičku, vlastní školní program pro předškoláky a jejich rodiče. Jejími garantkami měly letos být Mgr. Marika Palivcová a Mgr. Petra Kůsová, pravděpodobné třídní učitelky budoucích prvních tříd. Epidemiologická aituace však zatím neumožnila Školičku zahájit. O dalším vývoji budeme průběžně informovat.

Pro koho je letošní zápis určen?

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2021 dovrší věk 6 let a dále dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době  od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Bližší informace k problematice odkladu začátku povinné školní docházky najdete výše nebo v samostatné rubrice.
Dokumenty ke stažení
Odpovědi na některé další časté otázky najdete v samostatném dokumentu (pdf).
Těší nás, že máte zájem o naši školu.
Ve škole učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Centrem programu, který neustále rozvíjíme, je žák jako jedinečná osobnost. Více naleznete v dalších oddílech našeho webu, doporučujeme rubriku Naše mise.
Jsme škola s výrazným zaměřením na výuku cizího jazyka. Nabízíme výuku německého, anglického a ruského jazyka zkušenými a kvalifikovanými pedagogy. Již řadu let je náš školní vzdělávací program postaven na povinné výuce anglického jazyka od prvního ročníku. Naši žáci se učí anglický jazyk dvě hodiny týdně v prvních dvou letech, od třetího ročníku tři hodiny týdně. Od roku 2014 umožňujeme našim žákům složení jazykové zkoušky z angličtiny a získání diplomu z University of Cambridge. Výuku cizích jazyků vyzdvihla po své poslední návštěvě v roce 2018 také Česká školní inspekce, která ocenila její značnou kvalitu, vyzdvihla pozitivní atmosféru, rozvoj kritického myšlení a pestrou stavbu vyučovacích hodin
Další zajímavé informace o škole najdete také v rubrikách Naše současnost a Naše historie.