ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 se konal ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 14 do 18 hodin a v pátek 5. dubna od 14 do 17 hodin, v náhradní termínu 10. dubna 2024.

Ředitel školy informuje podle § 46, odst. 1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025. 

Výsledky zápisu (seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly) (pdf)

Pokud jste zákonným zástupcem a nenalezli jste registrační číslo vašeho dítěte v seznamu přijatých, můžete se obrátit na zástupkyni ředitele školy Mgr. Ivanu Hejdovou, která vám poskytne potřebné informace. Můžete ji kontaktovat prostřednictvím e-mailu na ivana.hejdova@1zsrako.cz nebo telefonicky na 313 512 397.

Informace pro rodiče, kteří požádají (požádali) o odklad začátku povinné školní docházky a jejich žádost dosud nebyla vyřízena:
K žádosti o odklad, kterou jste podali, je nutné doložit dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění:
- doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pobočka Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník; tel. 313 518 271, 739 057 238, ppp.rakovnik@quick.cz, www.pppstredoceska.cz)
- a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE SVÝMI DĚTMI PŘIŠLI K ZÁPISU NA NAŠI ŠKOLU. TĚŠÍME SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025.

ARCHIV INFORMACÍ


Školičku pro předškoláky a jejich rodiče jsme zahájili ve středu 1. 11. 2023 v 15:30 hodin. Koná se v hlavní budově školy v Martinovského ulici 153. Termíny: 1. 11., 6. 12. 2023, 3. 1., 7. 2. a 6. 3. 2024 vždy od 15:30 hodin.

Doprovodný program pro rodiče v rámci Školičky:

 • 1. listopadu 2023 od 15:35 beseda s Mgr. Pavlínou Jirkovskou na téma rozvo řečových dovedností
 • 6. prosince 2023 od 15:35 Jak úspěšně zvládnout první třídu z pohledu psychologa - beseda s Mgr. et Mgr. Martinou Fuchsovou Běleckou, školní psycholožkou
 • 3. ledna 2024 od 15:35 beseda Školní zralost s Mgr. Zuzanou Ledvinovou
 • 7. února 2024 od 15:35 přednáška Výuka počátečního čtení s Mgr. Marikou Palivcovou
 • 6. března 2024 Rodičovská kavárna: Začínáme v 15:35, Mgr. Martina Vorlová představí projekt filmových animací. v rámci akce proběhne instruktáž k registračnímu systému zapisyonline

Pokud si budete potřebovat ověřit cokoliv ke Školičce, pište e-mail na ivana.hejdova@1zsrako.cz

Garantkami letošní Školičky jsou Mgr. Jolana Khunová a Mgr. Zuzana Ledvinová. Více ke Školičce se dozvíte také v samostatné rubrice.

Zveřejnili jsme nový bulletin s názvem Před zápisem. Ve spolupráci s rakovnickými mateřskými školami jej chceme distribuovat v průběhu jara. K dispozici je v prostorách školy, v listovacím režimu níže.

Postup rodičů a školy při zápisu

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2024.

 1. Rezervujte si v termínu čas zápisu na portálu zapisyonline.cz. Registrační systém zapisyonline bude přístupný od 4. března do 2. dubna 2024. Zdůrazňujeme, že na přijetí dítěte nemá vliv datum registrace ani pořadí při zápisu. Zmíněný postup (registrace) se týká také rodičů, kteří v loňském roce požádali o odklad školní docházky.
  1. Nemáte přístup na internet? Přesný termín zápisu si můžete od března dohodnout telefonicky, za tímto účelem volejte na č. 313 512 397. Nebo se zastavte osobně. Postup registrace ukážeme rodičům během akce Rodičovská kavárna, která se koná ve středu 6. března 2024 od 15:30 hodin v rámci školního programu Školička. 
  2. Budete žádat pro své dítě o odklad? Pouze zaškrtnete příslušné políčko týkající se odkladu.
 2. Dostavte se do školy i s dítětem ve vámi vybraném termínu. Přítomnost dítěte není podmínkou, ale velice ji doporučujeme. Jedině tak budeme schopni posoudit školní zralost dítěte, případně dát rodičům užitečná doporučení a rady. Navíc by byla škoda připravit budoucího školáka o motivační část zápisu.
 3. Prosíme rodiče, aby s sebou vzali rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
 4. Kromě dalších informací od nás rodiče dostanou registrační číslo, pod kterým dítě evidujeme. Seznam dětí s přidělenými registračními čísly a výsledkem zápisu zveřejníme v průběhu dubna na webových stránkách školy a ve vestibulu hlavní budovy školy.
 5. Další informace včetně postupu v případě žádosti o odklad školní docházky najdete níže.
Pro koho je letošní zápis určen?
Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2024 dovrší věk 6 let a dále dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.
 
Informace pro rodiče, kteří chtějí žádat o odklad začátku povinné školní docházky
K žádosti o odklad je nutné doložit dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění:
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pobočka Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník; tel. 313 518 271, 739 057 238, ppp.rakovnik@quick.cz, www.pppstredoceska.cz)
 • a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Bližší informace k problematice odkladu začátku povinné školní docházky najdete také v samostatné rubrice.
 • V případě dotazů týkajících se zápisu můžete kontaktovat koordinátorku zápisu Mgr. Ivanu Hejdovou, ivana.hejdova@1zsrako.cz, tel. 313 512 397.
Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době  od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 
Ve školním roce 2023/2024 mimo jiné pořádáme...
 • Školička: začínáme 1. 11. 2023 od 15:30. 
 • Den otevřených dveří 13. 3. 2024 od 8 do 12:30 hodin.
 • Pohádková škola 19. 3. 2024 od 14 do 16 hodin pro předškoláky a jejich rodiče v hlavní budově školy.
Doplňující informace
 • Ve školním roce 2024/2025 můžeme z kapacitních důvodů otevřít maximálně dvě první třídy.
 • Zápis není zkouškou! Během 20 minut, které s dítětem strávíme, sledujeme jeho verbální projev, chování, samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce a další. Dbáme na přátelskou atmosféru. Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna a odpočinkové aktivity s vrstevníky pod dohledem pedagoga a žáků školy. Rodičům zodpovíme případné dotazy a samozřejmě jim pomůžeme s potřebnými administrativními úkony. Pokud je to zapotřebí, pak také sdělíme doporučení ohledně péče o dítě směrem ke zdárnému zahájení školní docházky.
O nás
 
Ve škole učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Centrem programu, který neustále rozvíjíme, je žák jako jedinečná osobnost. Více naleznete v dalších oddílech našeho webu, doporučujeme rubriku Naše mise.
Jsme škola s výrazným zaměřením na výuku cizího jazyka. Nabízíme výuku německého, anglického a ruského jazyka zkušenými a kvalifikovanými pedagogy. Již řadu let je náš školní vzdělávací program postaven na povinné výuce anglického jazyka od prvního ročníku. Naši žáci se učí anglický jazyk dvě hodiny týdně v prvních dvou letech, od třetího ročníku tři hodiny týdně. Od roku 2014 umožňujeme našim žákům složení jazykové zkoušky z angličtiny a získání diplomu z University of Cambridge. Výuku cizích jazyků vyzdvihla po své poslední návštěvě v roce 2018 také Česká školní inspekce, která ocenila její značnou kvalitu, vyzdvihla pozitivní atmosféru, rozvoj kritického myšlení a pestrou stavbu vyučovacích hodin.
Další zajímavé informace o škole najdete také v rubrikách Naše současnost a Naše historie.
Pro ty, kteří se chtějí nejjednodušším způsobem dozvědět nejdůležitější informace týkající se zápisu, jsme začali ve školním roce 2018/2019 vydávat bulletin s názvem Před zápisem. Distribuci bulletinu do rakovnických mateřských škol plánujeme i v roce 2024, a to na přelomu února a března, prohlédnout si jej můžete také v elektronické podobě (v listovacím režimu).
 
 
Shrnutí a užitečné odkazy