SOUČASNOST ŠKOLY

Víte, jaká je naše vize? (odkaz na samostatnou rubriku)

Kdo jsme?
1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Rakovník. Výuka ve škole probíhá nepřetržitě od jejího otevření v roce 1895 (rubrika Historie školy). Jsme plně organizovaná škola s právní subjektivitou. Poskytujeme základní vzdělání nejen místním dětem, ale také dojíždějícím z okolních vesnic. V současnosti (stav k 1. 9. 2020) školu navštěvuje 462 žáků 1. - 9. ročníku, kteří jsou umístěni v devatenácti třídách. Volnočasovou péči pro děti 1. stupně zajišťujeme prostřednictvím pěti oddělení školní družiny.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Oficiální název školy 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153
Adresa Martinovského 153, 269 01 Rakovník
Identifikátor 600055922
IZO 102602239 (ZŠ), 114100217 (ŠD)
47016973
DIČ CZ 47016973
Zřizovatel Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
Kapacita 580 (ZŠ), 150 (ŠD)
Bankovní spojení 13335221/0100 (ZŠ), 107-13335221/0100 (FKSP)

Pro více kontaktních údajů navštivte zvláštní rubriku

Jsme škola s výrazným zaměřením na výuku cizího jazyka. Nabízíme výuku německého, anglického a ruského jazyka zkušenými a kvalifikovanými pedagogy. Mimo jiné realizujeme výuku anglického jazyka od 1. ročníku (s dvouhodinovou týdenní dotací).

Kde se nacházíme?
Poloha školy je velmi výhodná. Budova se nachází v centru města, zároveň však v klidném prostředí historického jádra města dvě minuty chůze z Husova náměstí. Výuka v 1. - 9. ročníku probíhá kompletně v hlavní budově čp. 153. Školní družina (více informací o ní najdete také na našem webu - v samostatné rubrice) sídlí v pronajatých prostorách mateřské školy v krásném prostředí městského parku pět minut chůze od školy, dvě oddělení jsme umístili v budově školy v Martinovského ulici (tzv. Omáčkovně), jedno oddělení od roku 2017 také v hlavní budově.

Prostorové podmínky
K výuce využíváme 22 učeben. K dispozici máme dvě počítačové učebny (využívány pro výuku informatiky i ostatních předmětů), odbornou učebnu přírodopisu, cvičnou kuchyňku (o prázdninách v roce 2016 prošla kompletní rekonstrukcí), objekt školních dílen s moderním vybavením, které jsme v roce 2015 pořídili díky projektu Řemeslo má zlaté dno. Pro výuku všech předmětů využíváme učebny s interaktivními tabulemi. Velice dobré podmínky máme od roku 2003 pro výuku tělesné výchovy a rozvoj sportu. Jedna tělocvična je součástí hlavní budovy, ve zmíněném roce byla dostavěna moderní tělocvična, která je koridorem spojena s hlavní budovou. Součástí areálu je také školní dvůr a malý pozemek. Od února 1998 vcházejí žáci do budovy školy přes nové šatní prostory. Byl vyřešen dlouhodobý problém s odkládáním obuvi a oblečení a zároveň se otevřel nový pohled na historickou budovu propojenou s moderní přístavbou.
V roce 2006 byly zrekonstruovány toalety v celé hlavní budově. V roce 2012 jsme zrekonstruovali část objektu dílen, kde vznikla specializovaná keramická dílna, ještě v tom samém roce vybavená elektrickou vypalovací pecí, elektrickým hrnčířským kruhem a dalšími pomůckami. Sen mnoha učitelů českého jazyka (a jistě nejen jich) se začal naplňovat v roce 2013. V prázdninových měsících byla zadaptována jedna z místností na 1. patře a vznikla tak útulná školní knihovna.

V roce 2015, v prázdninovém období, jsme zásadním způsobem proměnili žákovské šatny v 1. patře. Nevzhledné šatní klece jsme vybourali a po nezbytných stavebních úpravách nainstalovala firma Kecip nové šatní skříňky. Díky tomu se uvolnil další prostor, kde postupně vzniká odpočinková místnost již v této chvíli vybavená kvalitním německým nábytkem Panto Swing LuPo a zajímavými stolky. A místo zbylo i na pingpongový stůl... V roce 2016 jsme pokračovali druhou etapou ve vybavování školních šaten skříňkami a s ohledem ne neustále se zvyšující počet žáků jsme další skříňky pořídili před začátkem školního roku 2018/2019.

Velkou radost nám udělal zřizovatel, díky kterému jsme mohli po desítkách let přistoupit k výměně dosloužilých sanitárních příček. Byť akce neprobíhala bez potíží, je třeba ochotu Města Rakovník vyzdvihnout. Víme, že finanční situace města, které zřizuje více než desítku příspěvkových organizací a stará se o jejich budovy, není jednoduchá.

V roce 2016 jsme zachránili poslední dvě parketové podlahy, kterými škola disponuje. Tuto akci rovněž realizovalo na vlastní náklady Město Rakovník.

Zásadní proměnou prošla hlavní budova školy o hlavních prázdninách roku 2017. Nákladem přesahujícím 6 milionů korun byla vyměněna stará okna za nová kastlová okna. Ve stejném období jsme pokračovali v rekonstrukci chodeb a elektroinstalace, v 1. patře začala vznikat specializovaná animační dílna. Skutečnost, že je nám náš zřizovatel nakloněn, podtrhuje realizovaná oprava fasády a přeložení střechy. Akce proběhla úspěšně v období od dubna 2018, takže na začátku školního roku 2018/2019 hlavní budova školy zářila novotou.

Fasáda byla opravena v roce 2018

Další velký posun v kvalitě zázemí školy představuje revitalizace školního dvora, jejíž první etapa proběhla o hlavních prázdninách 2019. V rámci přestavby kromě herních prvků vznikla také venkovní učebna, která slouží jak pro potřeby výuky, tak školní družině. Na další etapu stavebních úprav školního dvora ještě čekáme, ovšem příslib od zřizovatele máme a měla by proběhnout současně s výměnou oken a opravou fasády a střechy na Omáčkovně. 

Školní dvůr
Materiální a technické podmínky
Disponujeme počítačovou učebnou ve formátu 15 + 1 s možností audiovizuální projekce, dále multifunkční učebnou vybavenou přenosnými zařízeními (Ipady) a od roku 2017 animačním ateliérem, který je vybaven pro účely tvorby klasických filmových animací metodou stop-motion. V celém areálu školy je dostupná chráněná wifi síť. Samozřejmostí je tak internetové připojení ve všech prostorách školy, pracovní stanice v každé učebně, nadto jsou některé z učeben vybaveny interaktivními tabulemi a téměř všechny možností audiovizuální projekce. Postupně podle finančních prostředků obnovujeme učební pomůcky a učebnice. Klíčovou roli v obnově materiálně technického vybavení hrál v letech 2011 - 2013 projekt EU - peníze školám, poté také další evropské projekty. Těžiště vybavení moderními technologiemi jsme v roce 2013 začali přesouvat směrem k zařízením umožňujícím variabilnější použití a větší mobilitu. Od roku 2018 realizujeme projekt Efektivní škola II.

Charakteristika pedagogického sboru
V pedagogickém sboru pracuje více než 35 pedagogických pracovníků včetně šesti vychovatelek školní družiny; dvě současně zastávají funkci asistentek pedagoga (charakteristiku pedagogického sboru najdete zde). Jsme perspektivní a zkušený tým s věkovým průměrem 43 let. Převážná většina našich učitelů je plně kvalifikovaná, dva kolegové si doplňují vzdělání studiem na pedagogické fakultě. V průběhu roku se účastní dalších vzdělávacích akcí; seminářů, kurzů, přednášek, workshopů, součástí plánu dalšího rozvoje jsou také akce realizované v rámci vlastních lektorských kapacit.

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů (můžete si prohlédnout naši koncepci v rubrice Dokumenty a formuláře), školní speciální pedagog (více také v rubrice školní poradenské pracoviště) a koordinátor ICT. Řada vyučujících se věnuje žákům i ve svém volném čase, o čemž svědčí množství kroužků, které škola zajišťuje.

Naši žáci
Většina žáků naší školy je místních, přesto nemalou část tvoří děti z okolních obcí; snažíme se dojíždějícím žákům a především pak žákům, kteří přestoupili na naši školu na druhý stupeň, všemožně vycházet vstříc - víme, že přechod z venkovské školy na velkou školu městského typu nemusí být vždy jednoduchý. Kromě toho máme ve škole bohaté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

Naše krédo

Nechceme se specializovat na některou skupinu žáků nadaných v určitém oboru. Tyto žáky však vyhledáváme a garantujeme jim maximální možnou péči realizovanou v přirozených heterogenních skupinách. Jde nám o to, aby každý žák nalezl v kolektivu svoje místo a uplatnil vlastní individualitu. Centrem školního vzdělávacího programu, který neustále rozvíjíme, je žák jako jedinečná osobnost.

Z lyžařského kurzu
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Při škole je podle zákona č. 561/2004 Sb., § 167 zřízena školská rada, která je šestičlenná. Rozvoji komunikace s rodiči věnujeme zvýšenou pozornost. Vydáváme vlastní školní noviny, které získaly v soutěži organizované Asociací Rodice_vitani_logo.jpgstředoškolských klubů České republiky, o. s. a Národním informačním centrem pro mládež v 6. ročníku soutěže s názvem Školní časopis roku 3. místo za grafiku v kategorii Základní škola / 1. + 2. stupeň, v roce 2016 zvláštní cenu poroty. Pořádáme dny otevřených dveří, ukázkové hodiny, přednášky pro rodiče, společné workshopy a kurzy a řadu dalších akcí pro rodiče i děti. Klíčovým nástrojem vzájemné komunikace mezi námi a veřejností jsou internetové stránky (v celostátní soutěž školních webů sCOOL web 2016 získaly třetí místo v kategorii základních škol) a především osobní kontakt, který považujeme za nenahraditelný a v duchu našeho přesvědčení jsou rodiče na naší škole vždy vítáni.