DOVEDNOSTI BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

Soupis základních dovedností, které má dítě zvládat před zahájením povinné školní docházky, naleznete v materiálech zveřejněných v našem článku z 13. 1. 2014. Velmi pěkným materiálem je rovněž publikace autorky Jany Kovářové s názvem Budeme mít školáka. Zabývá se dvěma hlavními tématy – zákonnými povinnostmi rodičů a schopnostmi a dovednostmi, které by měly zvládat děti.

Úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Děti předškolního věku se vyvíjejí nerovnoměrně. Rozdíly mezi dětmi jsou přirozené. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání klade důraz na celkový rozvoj osobnosti dítěte a jeho kompetencí, což je předpokladem pro plynulý přechod do vzdělávání na základní škole.

Vstup do školy představuje důležitý mezník v životě dítěte. Naši učitelé se snaží adaptaci prvňáčků na nové prostředí maximálně usnadnit a zpříjemnit.  Počítáme s přirozenými rozdíly ve vzdělávacích možnostech dětí, bereme v úvahu psychologická a didaktická specifika vzdělávání dětí dané věkové skupiny a tyto promítáme do metod a forem naší práce.

Vymezení několika znaků podstatných pro zdárný přechod z mateřské školy do školy základní.

  • Smyslové podněty: rozlišuje, pozná, pojmenuje některé vlastnosti a znaky předmětů, rozlišuje zvuky, postřehne změny ve svém okolí.
  • Koordinace pohybů v hrubé i jemné motorice: nakreslí, vybarví, vystřihne obrázek, postaví stavbu z kostek, preferuje jednu ruku. V běžném prostředí se pohybuje bezpečně.
  • Dovednosti sebeobsluhy: dodržuje základní hygienické návyky, oblékne se, stará se o své věci.
  • Vnímání: aktivně naslouchá slyšenému sdělení, postupuje podle pokynů.
  • Paměť: záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo a je schopno si toto po přiměřené době vybavit.
  • Soustředění: věnuje se po určitou dobu soustředěně dané činnosti, neodbíhá k jiné, dokáže vyvinout úsilí a dokončit ji.
  • Kvalita a správnost vyjadřování: pojmenovává většinu toho, čím je obklopeno, přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými.
  • Sociální dovednosti: ví, jak se jmenuje, zvládne se odloučit na určitou dobu od svých blízkých, zapojuje se do skupiny vrstevníků. Počká, až na něj přijde řada, přizpůsobuje se nové sociální skupině. Respektuje cizí autoritu.
  • Společenské návyky a pravidla chování: pozdraví, poprosí, poděkuje. Respektuje stanovená pravidla.

Na stránce byly použity materiály zveřejněné Národním ústavem pro vzdělávání.