SPOLEČNÝ SVĚT

Projekt Společný svět jsme úspěšně dokončili v roce 2013. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2013.

Průběh realizace projektu níže

Uspěli jsme v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturnílogo_malé.jpg výchovy v roce 2013, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. S vlastním projektem Společný svět jsme v konkurenci desítek dalších zájemců obsadili 4. místo.

V současné době se nacházíme v přípravné fázi projektu, o jeho realizací Vás budeme průběžně informovat.

Pořadí úspěšnosti projektů (pdf)

Co v rámci projektu vznikne?

 • Výstava výtvarných prací žáků školy a partnerských škol
 • Multikulturní kalendář – měsíční nástěnný kalendář obsahující deset svátků ke každému národu a ilustraci, formát A4; bude distribuován do škol v regionu
 • Stálá expozice zaměřená na problematiku soužití majoritní a minoritní společnosti doplněná audiovizuální prezentací
 • Exkurze (Jižní Čechy – Lety u Písku, Písek; Severní Čechy – Litoměřice, Terezín)

MYŠLENKA NAŠEHO PROJEKTU

V České republice žijí různé etnické skupiny se svými specifickými znaky, jejichž nepochopení nebo negativní výklad vedou k vzájemnému neporozumění mezi majoritní společností a menšinovou národností. Samotný základ tohoto neporozumění tkví především v nedostatku nezkreslených objektivních informací.

Záměrem projektu Společný svět je seznámit cílovou skupinu se specifickými znaky národností, připravit ji na kontakt s odlišnou kulturou, rozšířit obecnou znalost o jiných zemích a celkově opravit nežádoucí stereotypy v pohledu na menšinové etnikum.

V rámci projektu chceme dosáhnout několika hlavních cílů, mezi které patří především demonstrace specifických znaků jednotlivých kultur, náprava nežádoucích stereotypů v pohledu na menšinové etnikum, vytvoření podmínek pro zkvalitnění počátečního vzdělávání a podpora individuálního potenciálu učitelů i žáků. Mezi dílčí cíle, z nichž některé se nám jeví rovněž jako velice důležité, patří mimo jiné realizace užší spolupráce s mateřskými školami a prezentace školy a MŠMT.

Náš projekt je zaměřen na žáky základních škol a děti spolupracujících mateřských škol, má však vzhledem k plánované výstavě, otevření stálé expozice v budově škole v centru města a především multikulturnímu kalendáři výrazný přesah do základních škol a mateřských škol v rakovnickém regionu.

Za nespornou výhodu projektu považujeme jeho zřejmou udržitelnost a další rozvoj v následujícím období; stálá expozice může v budoucnu získávat jiné rozměry a vyvíjet se po stránce kvalitativní i kvantitativní. Plánujeme následné osazování dalších panelů věnovaných do té doby nezpracovávaným kulturám a tématům.

Naše organizace se v posledních letech výrazně profiluje jako škola, která si jako jeden z klíčových cílů klade nabízet maximálně kvalitní vzdělání všem žákům; v duchu tohoto přesvědčení jsme jako jediná škola na Rakovnicku v letošním roce otevřeli přípravnou třídu pro žáky se sociálním znevýhodněním. Také tito jedinci se budou na projektu podílet.

Harmonogram projektu jsme sestavili takovým způsobem, abychom mohli některé realizační aktivity zahájit již na začátku ledna a v případě Rozhodnutí o poskytnutí dotace tento projekt v souladu s harmonogramem dokončili. V případě neschválení našeho projektu jej hodláme uskutečnit v omezené podobě z vlastních prostředků po provedení nutných úprav, což dokumentuje naši snahu věnovat zvýšenou pozornost problematice multikulturní výchovy.

Jsme přesvědčeni, že projekt Společný svět je projektem prospěšným pro děti, žáky a pedagogy nejen naší školy, ale také z dalších školských subjektů v oblasti a v neposlední řadě může být přínosem pro občany Rakovníka a okolí.

Naše myšlenka (doc)


 

Fáze realizace projektu

 • 20. 12. 2013 - Přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2014.
 • Školám a dalším partnerům jsme doručili multikulturní kalendáře.
 • Na začátku prosince je projekt Společný svět prakticky u konce. Ještě nás čeká dokončení instalace audiovizuální techniky, vernisáž výstavy výtvarných prací a samozřejmě závěrečné vyhodnocení projektu.
 • Listopadové hlášení: Máme konečnou podobu kalendářů a pohlednic.
 • V září se projektový tým sešel, aby sjednotil podobu informačních panelů, které budou instalovány v budově školy; domluvili jsme se na změně některých detailů, ovšem podstatná část panelů je připravena k tisku. Stejně tak do finiše jde multikulturní kalendář.
 • Žáci se zúčastnili exkurze do Let u Písku a okolí.
 • Uzavřeli jsme výtvarnou soutěž. Zúčastnili se jí kromě žáků naší školy také děti mateřských škol. Nejvíce úspěšných prací zaslaly MŠ Klicperova a MŠ V Hradbách. Autoři výtvarných děl od nás získali diplomy, pamětní listy a věcné ceny.
 • Do projektového týmu jsme přijali kolegyni Blanku Mudrovou, která bude mít na starosti textovou část multikulturního kalendáře.
 • Ustanovili jsme projektový tým; jeho členy jsou Karel Folber, Milena Fridrichová, Martin Borský, Danuše Šťáhlavská, Květa Emingerová, Martina Vorlová a Eliška Dyršmídová
 • Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž a oslovili mateřské školy v regionu.
 • 21. března se sešel projektový tým; domluvili jsme osnovu informačních panelů (stálé expozice na 2. patře) a jejich základní podobu; členky týmu pro oblast výtvarné výstavy a multikulturního kalendáře připraví propozice výtvarné soutěže pro žáky školy a děti z mateřských škol
 • 27. března jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2013 na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy
 • Oslovili jsme rakovnické mateřské školy, které se mohou zúčastnit výtvarné soutěže; práce budou vystaveny, autoři nejlepších prací budou odměněni na konci června - vyhlášení výtvarné soutěže (pdf)