ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V případě, že chcete pro své dítě odklad začátku povinné školní docházky, jsme připraveni Vám pomoci

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V čem je změna?

1. Žádost o odklad začátku povinné školní docházky je třeba podat v době zápisu.

2. Doporučující posouzení (viz výše) je třeba doložit současně s žádostí o odklad, tedy v době zápisu, nejpozději do 30. dubna.

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu Středočeského kraje, pobočku Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník; tel. 313 518 271, 739 057 238, ppp.rakovnik@quick.cz, www.pppstredoceska.cz).

Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky vydává ředitel školy do 30 dnů od obdržení žádosti doložené výše uvedenými posudky. 

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Ve školním roce 2019/2020 postupujte v případě podávání žádosti o odklad podle informací uvedených v rubrice Zápis. Pokud potřebujete ve výjimečných případech podat žádost klasickým způsobem, využijte formuláře níže a doručte je do školy (poštou, vhozením do schránky). Dále vás budeme kontaktovat. Zaslat je lze rovněž datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI NAŠI ŠKOLU. TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI.