VOLBA POVOLÁNÍ

Informační schůzka ke změnám v přijímacím řízení - úterý 16.1.2024 v 15:45

Od 1.1.2024 platí novela školského zákona, která mění přijímací řízení na střední školy.

Nejdůležitější změny v přijímacím řízení: (další informace budeme postupně přidávat)

 • uchazeči budou mít možnost podat až tři přihlášky, na kterých budou prioritizovat volbu školy nebo oborů (škola uvedená na prvním místě by měla být tou, na které chce žák studovat nejvíce)
 • po absolvování přijímacích zkoušek nový program zpracuje výsledky a dítěti z jeho seznamu škol určil zařízení, kde mu body stačí pro přijetí
 • elektronické podávání přihlášek

nejaktuálnější informace naleznete zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Střední školy ve Středočeském kraji

Informace Cermatu k jednotné přijímací zkoušce

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce

Tiskopisy přihlášek a jiné formuláře najdete https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

V průběhu roku pořádáme řadu setkání a akcí určených především pro vystupující žáky. Najdete je v kalendáři.

Co dál? Jakou školu si vybrat?

To jsou otázky, které si teď klade většina rodičů vycházejících žáků. Někteří již mají jasno o oboru, který zvolí a vybírají vhodnou školu. Někdo teprve rozmýšlí, který obor by byl ten nejlepší.

Získávání informací k volbě studia, povolání

 • U výchovné poradkyně na ZŠ Mgr. Mileny Mouchovékonzultační hodiny
 • Na třídních schůzkách pro rodiče vycházejících žáků – 16. 11. 2023 v 16:45
 • Na besedě se zástupci středních škol
 • V publikacích (každoročně obnovovaných) - Kam na školu (vydává Národní ústav odborného vzdělávání) - Atlas školství (atlasskolstvi.cz) - Vybíráme střední školu (vydává Ústav pro informace ve vzdělávání) - Propagační letáky a brožury středních škol
 • Na dni otevřených dveří středních škol
 • Na webových stránkách středních škol
 • Na webových stránkách institucí
 • Na Veletrhu celoživotního vzdělávání - Kladno
 • Na Přehlídce středních škol - KC Rakovník - 4. 10. 2023 
 • V pedagogicko-psychologické poradně – tel. 313 518 271, mobil: 739 057 238
 • V Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání – Úřad práce v Rakovníku – 950 157 470 - Pavla Kindlová DiS, 950 157 452 - Ing. Michaela Jelínková

www.infoabsolvent.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

www.nuov.cz

Národní ústav odborného vzdělávání a Centrum kariérového poradenství

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.istp.cz

Integrovaný systém typových pozic

www.portal.mpsv.cz

Informační a poradenská střediska při úřadech práce

www.seznamskol.cz

Online databáze škol

www.uiv.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání

www.icm.cz

Institut pro děti a mládež

www.urady.cz

kontakty na krajské úřady

www.csicr.cz

Česká školní inspekce

 

Přijímací řízení 

Informace vycházející z návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy

Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také „SŠ“) a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 platí zejména:

 • Vzhledem k tomu, že nový zákon bude účinný až od 1. ledna 2024, mají základní školy povinnost uchazečům o obory vzdělání s talentovou zkouškou vydat  do 30. listopadu zápisový lístek, uchazeči jej však již podle nové právní úpravy nebudou nikomu odevzdávat.
 • Ministerstvo již stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 pro přijetí do prvního ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. JPZ je stanovena v řádném termínu na pátek 12. dubna 2024 a pondělí 15. dubna 2024 pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia; úterý 16. dubna a středu 17. dubna 2024 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny pondělí 29. dubna 2024 a úterý 30. dubna 2024.
 • Digitalizace přinese tyto hlavní změny:
  • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních v jednotném informačním systému.
  • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i nematuritních oborů.
  • Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí JPZ. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek JPZ z kola prvního. Změnu některých termínů souvisejících s přijímacím řízením do středních škol, zejm. jde o termín pro podávání přihlášek do oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky, který je stanoven do 20. února 2024; dále pak termíny pro konání školních přijímacích zkoušek a termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Konkrétní harmonogramy a termíny budou součástí připravované metodiky. V roce 2024 bude možné podat přihlášku nejdříve od 1. února, v letech následujících to bude možné, jakmile školy zveřejní svá kritéria.
  • Podat přihlášky bude možné plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana. Elektronická forma přináší zjednodušení administrativních procesů všech účastněných stran. Dále bude umožněno podat přihlášky listině s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.
  • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy JPZ. Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
  • Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
  • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.
  • Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí JPZ. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek JPZ z kola prvního.
  • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.
  • Třetí a další kola již jednotně nejsou stanovena, je ponecháno v kompetenci ředitelů škol (informační systém zde plní pouze formu registrační kontrolní).                      
Termíny jednotné přijímací zkoušky:
 
Čtyřleté obory :
1.termín - pátek 12.dubna 2024
2.termín - pondělí 15.dubna 2024
 
Šestiletá a osmiletá gymnázia :
1.termín - úterý 16.dubna 2024
2.termín - středa 17.dubna 2024
 
Náhradní termíny pro všechny obory :
1.termín - pondělí 29.dubna 2024
2.termín - úterý 30.dubna 2024