VOLBA POVOLÁNÍ

Epidemie koronaviru zásadním způsobem zasáhla rovněž organizaci přijímacích zkoušek na střední školy.

Informace týkající se možného návratu do školních lavic za účelem přípravy na přijímací zkoušky naleznete v samostatném článku.

MŠMT ve středu 6. května zveřejnilo termíny přijímacích zkoušek. Z dokumentu vyplývá, že přijímací zkoušky na čtyřleté obory letos proběhnou 8. června, na víceletá gymnázia 9. června. Více na webu ministerstva http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a.


Archiv

MŠMT zveřejnilo dokument, který má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2019/2020 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoře ve školním roce 2019/2020 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období.

Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení.

Dokument ke stažení (pdf)

Střední školy ve Středočeském kraji

Materiál CERMATu k přijímacímu řízení v oborech s maturitní zkouškou (pdf)

V průběhu roku pořádáme řadu setkání a akcí určených především pro vystupující žáky. Najdete je v kalendáři.

Co dál? Jakou školu si vybrat?

To jsou otázky, které si teď klade většina rodičů vycházejících žáků. Někteří již mají jasno o oboru, který zvolí a vybírají vhodnou školu. Někdo teprve rozmýšlí, který obor by byl ten nejlepší.

Získávání informací k volbě studia, povolání

www.infoabsolvent.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

www.nuov.cz

Národní ústav odborného vzdělávání a Centrum kariérového poradenství

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.istp.cz

Integrovaný systém typových pozic

www.portal.mpsv.cz

Informační a poradenská střediska při úřadech práce

www.seznamskol.cz

Online databáze škol

www.uiv.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání

www.icm.cz

Institut pro děti a mládež

www.urady.cz

kontakty na krajské úřady

www.csicr.cz

Česká školní inspekce

 

Přijímací řízení

Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení.

Přihlášku odesílá uchazeč (rodina uchazeče) na vlastní náklady na všechny vybrané střední školy (nebo osobně doručí).

Zmeškání termínů nelze prominout

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména:

 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
 • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2020, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020;
 • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2020;
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2020;
 • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2020; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.  
 • Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:     

 • 1.termín - úterý 14.dubna 2020 
 • 2.termín - středa 15.dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1.termín - čtvrtek 16.dubna 2020
 • 2.termín - pátek 17.dubna 2020

Náhradní termín jednotné zkoušky (pro všechny obory):

 • 1.termín - středa 13.května 2020
 • 2.termín - čtvrtek 14.května 2020

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2020; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2020, resp. koná-li se školní přijímací zkouška do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem střední školy

 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
 • Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní „běžné“ studium; nevtahuje se na nástavbové studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá

Další kola přijímacího řízení

Po skončení prvního kola přijímacího řízení ředitel školy může vyhlásit k naplnění předpokládaného stavu žáků další kola přijímacího řízení. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

Další informace ke změnám v přijímacím řízení najdete na stránkách MŠMT:

//www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore