VOLBA POVOLÁNÍ

Střední školy ve Středočeském kraji

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace Cermatu k jednotné přijímací zkoušce

V průběhu roku pořádáme řadu setkání a akcí určených především pro vystupující žáky. Najdete je v kalendáři.

Co dál? Jakou školu si vybrat?

To jsou otázky, které si teď klade většina rodičů vycházejících žáků. Někteří již mají jasno o oboru, který zvolí a vybírají vhodnou školu. Někdo teprve rozmýšlí, který obor by byl ten nejlepší.

Získávání informací k volbě studia, povolání

www.infoabsolvent.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

www.nuov.cz

Národní ústav odborného vzdělávání a Centrum kariérového poradenství

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.istp.cz

Integrovaný systém typových pozic

www.portal.mpsv.cz

Informační a poradenská střediska při úřadech práce

www.seznamskol.cz

Online databáze škol

www.uiv.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání

www.icm.cz

Institut pro děti a mládež

www.urady.cz

kontakty na krajské úřady

www.csicr.cz

Česká školní inspekce

 

Přijímací řízení

Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také „SŠ“) a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 platí zejména:

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2022;
  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2023;
  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
  • termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2023; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022;
  • termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2023;
  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2023;
  • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2023; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.                      
Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2020 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Termíny jednotné přijímací zkoušky:
 
čtyřleté obory vzdělávání:
 
1.termín - čtvrtek 13.dubna 2023
2.termín - pátek 14.dubna 2023
 
Obory šeštiletých a osmiletých gymnázií:
1.termín - pondělí 17.dubna 2023
2.termín - úterý 18.dubna 2023
 
Náhradní termín pro všechny obory:
1.termín - středa 10.května 2023
2.termín - sčtvrtek 11.května 2022
 
Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2023. 
Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
 
 
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2023; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2023, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.
 
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).