ÚŘEDNÍ DESKA

Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • přeřazení žáka do vyššího ročníku
 • povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání
 • odkladu povinné školní docházky
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
 • přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu žáka a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, povolení pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky,
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy (po splnění povinné školní docházky)
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti spřijetím školského zákona.
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Údaje o možnostech odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

Proti rozhodnutí ředitele školy je možno podat odvolání ke krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Odvolání je nutné podat do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím 1. základní školy, Rakovník, Martinovského 153 (prostřednictvím ředitele školy).

Pracovníci určení k přijímání a vyřizování žádostí:

Žádosti přijímá zástupkyně ředitele školy: Mgr. Milena Mouchová (v době nepřítomnosti ředitel školy nebo hospodářka školy Radka Severinová)
tel.: +420 313 512 397
e-mail: milena.mouchova@1zsrako.cz 

Žádosti vyřizuje ředitel školy: Mgr. Karel Folber
tel.: +420 725 399 299
e-mail: reditel@1zsrako.cz