OSTATNÍ PROJEKTY

Šablony pro 1. ZŠ Rakovník

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Naše škola realizuje projekt s názvem Šablony pro 1. ZŠ Rakovník. Mimo jiné z něj financujeme pozice školního speciálního pedagoga, školního psychologa, školního asistenta, další prostředky budeme v letech 2023 - 2025 investovat do dalšího vzdělávání jak učitelů, tak vychovatelů ve školní družině.

Digitalizujeme školu

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.ropasti.

Doučování žáků školy

Od 1. 9. 2021 jsme realizovali řadu aktivit v rámci Národního plánu doučování. Zájemcům z řad žáků naší školy nabízeli učitelé individuální doučování, dále pak doučování v menších skupinách. Prostředky ze zmíněného plánu jsme využili také na organizaci socializačních, adaptačních a jiných podpůrných aktivit.

Doučování žáků však se závěrem roku 2021 neskončilo. Dopady nemožnosti prezenční výuky během pandemie covid-19 v letech 2020 a 2021 budeme kompenzovat i v dalším období, t.j. ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 a ve školním roce 2022/2023.

Efektivní škola III

Od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 jsme realizovali projekt Efektivní škola III, který byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Skladbou jednotlivých aktivit projekt významně navázal na předchozí projekt realizovaný v letech 2018 - 2020 (viz níže). 

Podpořili jsme:

  • činnost školního speciálního pedagoga,
  • a rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání,
  • Velice významnou součástí našeho projektu, která se v praxi dobře osvědčila, byly šablony zaměřené na prevenci školního neúspěchu a rozvoj čtenářství. 

 

 

 

 

 

 

Efektivní škola II

Od 1. září 2018 do 31. srpna 2020 jsme realizovali projekt Efektivní škola II, který byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Skladbou jednotlivých aktivit projekt významně navázal na předchozí projekt realizovaný v letech 2016 - 2018 (viz níže). 

Zásadní změnou v koncepci našeho projektu byla oproti "jedničkové" Efektivní škole podpora činnosti školní družiny. Z celkové dotace 1 698 395 ,- Kč jsme podpořili:

  • činnost školního speciálního pedagoga,
  • rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání,
  • a využívání moderních technologií ve vzdělávání.
  • Velice významnou součástí našeho projektu, která se v praxi dobře osvědčila, byly šablony zaměřené na prevenci školního neúspěchu a rozvoj čtenářství, logického myšlení a cizojazyčných dovedností. Zejména doučovací kluby se těšily velkému zájmu žáků a rodičů.

Ve školní družině jsme zavedli pozici školního asistenta, další prostředky tu plynuly do pořádání zájmového klubu a rozvoje pedagogů. Vzhledem ke způsobu organizace školní družiny (časté přesuny, více míst, kde služby poskytujeme, nemocnost a další faktory) se rozšíření kolektivu vychovatelek o další pracovnici ukázalo jako šťastný krok.

Efektivní škola

Od 1. září 2016 jsme realizovali projekt Efektivní škola, který byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Díky projektu jsme podpořili činnost školního speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, mohli jsme navázat na naše kroky, které jsme učinili v zájmu rozvoje čtenářské gramotnosti organizováním čtenářských klubů. Věnovali jsme se rovněž prevenci školního neúspěchu cestou doučování a přípravě žáků na vyučování, stejně jako rozvoji klíčových kompetencí v klubu zábavné logiky a deskových her. Celková dotace na projekt, kterou jsme vyčerpali beze zbytku, činila 972 956,- Kč.

Cesta ke kvalitě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo podporu našeho projektu Cesta ke kvalitě, kterým jsme se přihlásili do Výzvy č. 56 zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání včetně matematiky.

Více v samostatném článku

Řemeslo má zlaté dno

Na konci prázdnin v roce 2015 jsme podali žádost o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve Výzvě 57 jsme uspěli s projektem Řemeslo má zlaté dno.

Výzva 57 byla vyhlášena v prázdninovém období. Projekt jsme proto také s ohledem na předpokládanou náročnost předchozího projektu koncipovali střídměji, převážná část z celkové dotace ve výši 212 481,- Kč bude směřovat na rozvoj technických dovedností žáků druhého stupně.

Školní arboretum

Jsme autoři projektu s názvem Školní arboretum, který byl realizován s přispěním Středočeského kraje, Fondu životního prostředí a zemědělství.

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 se stala v projektu s názvem „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“ jednou z partnerských škol Střední průmyslové školy, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II.

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s využitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v uvedených oborech.

Více informací o projektu najdete v přiloženém souboru. (doc, 3 MB)