ŠKOLNÍ ČASOPIS

Jsme vydavateli školního časopisu Jednička. Cílem tvorby školního časopisu je specifický rozvoj
dovedností získaných v předmětech Český jazyk a Informatika. Pozornost je věnována zejména rovině stylistické, slohové a lexikální a zdokonalování práce s kancelářským software. Okrajově se věnujeme také úpravám fotografií.

Školní časopis však otevírá také nové možnosti pro celistvý rozvoj žáků; klade před ně další cíle v podobě spolupráce jedinců s různými zájmy a předpoklady, vyhledávání potřebných informací a jejich systematického třídění a vyhodnocování, komunikace s okolím a schopnosti tvořivě řešit problémy.

Základním motivem pro práci žáků je možnost veřejně prezentovat své názory a postoje, v důsledku reakcí zaujímat kritičtější postoje a sebekriticky hodnotit vlastní práci.

Pro školní časopis jsme zprovoznili vlastní prezentaci.

Rok 2016/2017

Rok 2015/2016

Rok 2014/2015

Rok 2013/2014

Rok 2012/2013

Rok 2011/2012

POZOR - JEDNOTLIVÁ ČÍSLA MOHOU BÝT S OHLEDEM NA RYCHLOST VAŠEHO PŘIPOJENÍ STAHOVÁNA DELŠÍ DOBU (až 1 minutu)