ŠKOLNÍ PARLAMENT

Členy školního parlamentu jsou zástupci 3. - 9. ročníku (po dvou z každé třídy). Koordinátorem školního parlamentu za pedagogické pracovníky školy je Bc. Robert Chytrý.

Stanovy a jednací řád ŠP najdete níže.

Myšlenka parlamentu

 • Je spojovacím článkem mezi vedením školy a žáky.
 • Zprostředkovává výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a ostatními zaměstnanci školy.
 • Umožňuje žákům více se podílet na řešení důležitých záležitostí ve škole.
 • Nabízí prostor ke kultivovanému vyjádření vlastních názorů a postojů.
 • Zlepšuje komunikaci mezi žáky 1. a 2. stupně.
 • Pomáhá předcházet negativním jevům jako jsou šikana a vandalismus.
 • Učí zúčastněné pracovat v partnerském duchu.

Stanovy parlamentu

 • Členy ŠP jsou žáci 3. – 9. ročníku (2 žáci z každé třídy) a zástupce pedagogického sboru (koordinátor).
 • Členové ŠP volí ze svých řad pětičlennou Radu parlamentu.
 • Členové ŠP jsou voleni jednou ročně, vždy na začátku školního roku. V závažných případech mohou být členové ŠP nadpoloviční většinou hlasů svých spolužáky odvoláni; na jejich místo jsou voleni jiní zástupci.
 • Zvolení členové ŠP jsou povinni účastnit se pravidelných i mimořádně svolaných jednání.
 • V případě ukončení funkčního období v průběhu roku proběhnou doplňovací volby v rámci třídy.
 • Jednání ŠP se jako hosté mohou zúčastnit další osoby (žáci, zaměstnanci školy, rodiče).
 • ŠP nemá právo zasahovat do rozhodovacích pravomocí ředitele školy příp. pedagogických pracovníků.
 • Členové ŠP informují o jednání svoje spolužáky.
 • Všichni členové ŠP jsou si rovni. Při hlasování platí pravidlo 1 člen = 1 hlas.

Pravidla chování

 • Na schůzky ŠP docházet včas, účastnit se pravidelně.
 • Při jednání neurážet a nezesměšňovat.
 • Závěry z jednání interpretovat pravdivě.
 • Nepoužívat vulgární výrazy.

Jednací řád

 • Schůzku ŠP svolává jeho předseda ve spolupráci s koordinátorem. V případě nepřítomnosti předsedy parlamentu svolává schůzku místopředseda.
 • ŠP se schází jednou měsíčně.
 • Termín a místo schůzky ŠP se oznamuje nejpozději 5 dní před jejím konáním.
 • Z jednání ŠP se pořizuje zápis, který je zveřejňován na nástěnce a na školním webu.
 • Při diskusi se člen ŠP hlásí o slovo zvednutím ruky, slovo uděluje předseda.
 • V případě, že se člen ŠP nevyjadřuje k věci, má předseda pravomoc odejmout slovo.
 • Účast na jednáních se potvrzuje podpisem do evidenční knihy.
 • Před koncem každé schůzky se musí vytvořit usnesení obsahující uložení úkolů, jejich stručný popis, odpovědnost, termín plnění případně další údaje.

Jednací řád školního parlamentu (pdf)

Stanovy školního parlamentu (pdf)