ŠKOLNÍ DRUŽINA

V roce 2021 jsme dvě oddělení školní družiny přesunuli z prostor Omáčkovny do nově zadaptovaných prostor sportovní haly. Nejprve nové zázemí poznaly vychovatelky, vzhledem k distanční výuce si žáci museli nějakou chvíli počkat.
Do nového zázemí patří nové vybavení, a tak jsme pořídili nový nábytek pro děti i pedagogy. Poslední novinkou je stolní fotbal, který už účastníkům slouží a věřme, že bude sloužit dlouho bez újmy.
Více se dočtete v samostatném článku.
 
  • Připomínáme: Již nefunguje oddělení školní družiny v Omáčkovně. Obě oddělení jsme přesunuli do prostor sportovní haly. Jsou určena především pro žáky 2. - 3. ročníku. V hlavní budově základní školy tak na odpolední družinu zůstává pouze jedno oddělení, kam jsou umístěni převážně prvňáčci.
  • Ranní družina sídlí v hlavní budově školy.
  • Provozní doba: ranní ŠD od 6:40, odpolední do 17:00.

V případě dotazů ke školní družině se obracejte na vedoucí vychovatelku ŠD paní Romanu Srbeckou, telefon 724 257 725, e-mail romana.srbecka@1zsrako.cz, případně na ostatní vychovatelky (všechny mají e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@1zsrako.cz).

——————————

Ve školním roce naše vychovatelky připravili pro děti v ŠD spoustu zajímavých aktivit, často ve spolupráci s DDM Rakovník. Bohatou fotogalerii z exkurzí, sportovních akcí, karnevalů a mnoho dalšího najdete na našem webu.

Školní dvůr


Základní informace o školní družině
Školní družina (dále jen ŠD) je součástí základní školy, sídlí v pavilonu Mateřské školy V Parku (trasa od školy na mapy.cz), dále v budově čp. 153 (hlavní budova školy) a od školního roku 2020/2021 máme dvě oddělení také v prostorách sportovní haly (trasa od školy na mapy.cz). Provoz školní družiny tak probíhá celkem v pěti odděleních. Děti 1. – 5. ročníku zde tráví svůj volný čas po vyučování. Nabízíme mnoho pestrých aktivit kulturního a sportovního charakteru, uspokojujeme potřeby a zájmy dětí. Společnými činnostmi se děti učí vzájemnému soužití a toleranci mezi svými vrstevníky a jsou rozvíjeny znalosti, dovednosti a schopnosti dětí.
Poskytujeme bezpečné prostředí. Naším cílem je vychovávat žáka k využívání volného času a vybavovat jej dostatkem námětů pro využití volného času.
Pravidelná činnost v družině je dána týdenní skladbou zaměstnání a obsahuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Do naší práce zahrnujeme také didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování
Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností, přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení; často je pořádáme ve spolupráci s DDM. Jde např. o besedy, karneval, exkurze, výlety a sportovní akce.
Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v ŠD), dále pak v tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení.
Snažíme se u dětí kompenzovat formou výchovy k aktivnímu odpočinku jednostrannou zátěž, které jsou vystaveny během školního vyučování.
Během celého školního roku se děti podílejí svými výtvarnými pracemi na výzdobě tříd a prostor na školních chodbách. Aktivně se zapojují do příprav všech společných akcí pořádaných školou a dalšími subjekty.

Ranní provoz ŠD 6:40 - 7:40
Příchod do ranní ŠD nejpozději do 7:25
Odpolední provoz ŠD 11:35 - 17:00
Měsíční poplatek za ŠD od 1. 9. 2022 150,- Kč (splatný vždy ke 20. dni měsíce)
Způsob platby
  • v hotovosti (pololetí nebo celý rok) nebo
  • bankovním převodem na účet č. 13335221/0100 (do zprávy pro příjemce se uvádí "příjmení žáka, družina")
IZO 114100217
Vedoucí vychovatelka Romana Srbecká, zástupce vedoucí vychovatelky: Bc. Lenka Perglová (zastupuje vedoucí vychovatelku v době dlouhodobé nepřítomnosti)
Vychovatelky Irena Hlavsová, Blanka Mudrová, DiS, Bc. Lenka Perglová, Radka Starová, Lucie Šmídová, DiS.
Mobilní telefon Oddělení v parku +420 724 257 725; oddělení v hlavní budově školy +420 601 333 738; oddělení ve sportovní hale +420 601 336 184, +420 720 071 069