ŠKOLNÍ DRUŽINA

V roce 2023 došlo ve školní družině k několika změnám v personálním obsazení. Po mnohaleté spolupráci ukončila pracovní poměr vedoucí vychovatelka ŠD paní Romana Srbecká, které přejeme hodně úspěchů na novém působišti. Stejně tak přejeme naší kolegyni Radce Starové, aby se jí na pozici vedoucí vychovatelky, kterou bude zastávat od září 2023, dařilo.
I ve školním roce 2023/2024 budou oddělení ŠD působit na obvyklých místech: v parku, ve sportovní hale a v hlavní budově školy.
Do kolektivu vychovatelek jsme přijali dvě nové kolegyně: paní Věru Hudčekovou a paní Markétu Johnovou, DiS.
 
  • Připomínáme: Již nefunguje oddělení školní družiny v Omáčkovně. Obě oddělení jsme před lety přesunuli do prostor sportovní haly. Jsou určena především pro žáky 2. - 3. ročníku. V hlavní budově základní školy tak na odpolední družinu zůstává pouze jedno oddělení, kam jsou umístěni převážně prvňáčci.
  • Ranní družina sídlí v hlavní budově školy.
  • Provozní doba: ranní ŠD od 6:40, odpolední do 17:00.

V případě dotazů ke školní družině se obracejte na vedoucí vychovatelku ŠD paní Radku Starovou, telefon 720 071 069, e-mail radka.starova@1zsrako.cz , případně na ostatní vychovatelky (všechny mají e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@1zsrako.cz).

——————————

Ve školním roce naše vychovatelky připravily pro děti v ŠD spoustu zajímavých aktivit, často ve spolupráci s DDM Rakovník. Bohatou fotogalerii z exkurzí, sportovních akcí, karnevalů a mnoho dalšího najdete na našem webu.

Školní dvůr


Základní informace o školní družině
Školní družina (dále jen ŠD) je součástí základní školy, sídlí v pavilonu Mateřské školy V Parku (trasa od školy na mapy.cz), dále v budově čp. 153 (hlavní budova školy) a od školního roku 2020/2021 máme dvě oddělení také v prostorách sportovní haly (trasa od školy na mapy.cz). Provoz školní družiny tak probíhá celkem v pěti odděleních. Děti 1. – 5. ročníku zde tráví svůj volný čas po vyučování. Nabízíme mnoho pestrých aktivit kulturního a sportovního charakteru, uspokojujeme potřeby a zájmy dětí. Společnými činnostmi se děti učí vzájemnému soužití a toleranci mezi svými vrstevníky a jsou rozvíjeny znalosti, dovednosti a schopnosti dětí.
Poskytujeme bezpečné prostředí. Naším cílem je vychovávat žáka k využívání volného času a vybavovat jej dostatkem námětů pro využití volného času.
Pravidelná činnost v družině je dána týdenní skladbou zaměstnání a obsahuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Do naší práce zahrnujeme také didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování
Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností, přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení; často je pořádáme ve spolupráci s DDM. Jde např. o besedy, karneval, exkurze, výlety a sportovní akce.
Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v ŠD), dále pak v tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení.
Snažíme se u dětí kompenzovat formou výchovy k aktivnímu odpočinku jednostrannou zátěž, které jsou vystaveny během školního vyučování.
Během celého školního roku se děti podílejí svými výtvarnými pracemi na výzdobě tříd a prostor na školních chodbách. Aktivně se zapojují do příprav všech společných akcí pořádaných školou a dalšími subjekty.

Ranní provoz ŠD 6:40 - 7:40
Příchod do ranní ŠD nejpozději do 7:25
Odpolední provoz ŠD 11:35 - 17:00
Měsíční poplatek za ŠD od 1. 9. 2022 150,- Kč (splatný vždy ke 20. dni měsíce)
Způsob platby
  • v hotovosti (pololetí nebo celý rok) nebo
  • bankovním převodem na účet č. 13335221/0100 (do zprávy pro příjemce se uvádí "příjmení žáka, družina")
IZO 114100217
Vedoucí vychovatelka Radka Starová
Vychovatelky Irena Hlavsová, Věra Hudčeková, Markéta Johnová DiS, Blanka Mudrová, DiS, Lucie Šmídová, DiS.
Mobilní telefon Oddělení v parku +420 724 257 725; oddělení v hlavní budově školy +420 601 333 738; oddělení ve sportovní hale +420 601 336 184, +420 720 071 069