ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve školním roce naše vychovatelky připravili pro děti v ŠD spoustu zajímavých aktivit, často ve spolupráci s DDM Rakovník. Bohatou fotogalerii z exkurzí, sportovních akcí, karnevalů a mnoho dalšího najdete na našem webu.

Před začátkem školního roku 2019/2020 (aktualizováno 30. 9. 2019)
Vážení rodiče, milí žáci
do nového školního roku vstupuje školní družina s některými novinkami. Seznamte se s těmi nejzásadnějšími:

  • Začněme tím, co je nejdůležitější. Od září se na vás těší nově složený tým vychovatelek. Kromě známých tváří se budete potkávat také s novými spolupracovnicemi Petrou Ferštlovou a Klárou Konopáskovou.
  • Od září 2018 realizujeme projekt Efektivní škola II. financovaný z OP VVV a ze státního rozpočtu, prjekt končí v roce 2020. Prostředky budeme i v tomto roce využívat kromě financování pozice školní asistentky v ŠD také za účelem organizování projektových dnů a dalšího vzdělávání pedagogů, rozběhne se klub zábané logiky a deskových her.
  • Připomínáme provozní dobu školní družiny. Ráno od 6:40, odpolední provoz končí v 17 hodin..
  • Asi nejpozitivnější zpráva se týká školního dvra, který školní družinataké využívá. Realizace první etapy je u konce. Věříme, že se vám výsledná podoba dvora líbí a doufáme, že dvůr včetně venkovní učebny bude douhou dobu bez poškození sloužit všem žákům i učitelům.
  • Otevřeli jsme pro děti několik nových kroužků: středa 15:30 - 16:30 Jóga pro děti, středa 15:30 - 16:15 Povídálek, pátek 13:30 - 15:00 deskové hry (ostatní kroužky najdete v samostatné rubrice)
Věříme, že budete s aktivitami školní družiny spokojeni. Přihlašovat děti do družiny je možné pomocí zápisního lístku.

Školní dvůr

Základní informace o školní družině
Školní družina (dále jen ŠD) je součástí základní školy, sídlí v pavilonu Mateřské školy V Parku, od školního roku 2012/2013 také v budově čp. 152 (v tzv. Omáčkovně) a od školního roku máme jedno oddělení také na adrese Martinovského 153 (hlavní budova školy). Provoz školní družiny probíhá celkem v pěti odděleních. Děti 1. – 5. ročníku zde tráví svůj volný čas po vyučování. Nabízíme mnoho pestrých aktivit kulturního a sportovního charakteru, uspokojujeme potřeby a zájmy dětí. Společnými činnostmi se děti učí vzájemnému soužití a toleranci mezi svými vrstevníky a jsou rozvíjeny znalosti, dovednosti a schopnosti dětí.
Poskytujeme bezpečné prostředí. Naším cílem je vychovávat žáka k využívání volného času a vybavovat jej dostatkem námětů pro využití volného času.
Pravidelná činnost v družině je dána týdenní skladbou zaměstnání a obsahuje zejména organizované
aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Do naší práce zahrnujeme také didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování

Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností, přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení; často je pořádáme ve spolupráci s DDM. Jde např. o besedy, karneval, exkurze, výlety a sportovní akce.
Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v ŠD), dále pak v tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení.
Snažíme se u dětí kompenzovat formou výchovy k aktivnímu odpočinku jednostrannou zátěž, které jsou vystaveny během školního vyučování.
Během celého školního roku se děti podílejí svými výtvarnými pracemi na výzdobě tříd a prostor na školních chodbách. Aktivně se zapojují do příprav všech společných akcí pořádaných školou a dalšími subjekty.

Ranní provoz ŠD 6:40 - 7:40
Příchod do ranní ŠD nejpozději do 7:25
Odpolední provoz ŠD 11:35 - 17:00
Měsíční poplatek za ŠD 100,- Kč (splatný vždy ke 20. dni měsíce)
Způsob platby
  • v hotovosti (měsíčně, pololetí nebo celý rok)
  • bankovním převodem na účet č. 13335221/0100 (variabilní symbol: rodné číslo žáka bez pomlčky, do zprávy pro příjemce uveďte "příjmení žáka, družina")
IZO 114100217
Vedoucí vychovatelka Romana Srbecká, zástupce vedoucí vchovatelky: Bc. Lenka Perglová (zastupuje vedoucí vhovatelka v době dlouhodobé nepřítomnosti)
Vychovatelky Petra Ferštlová, Irena Hlavsová, Klára Konopásková, Blanka Mudrová, DiS, Eva Janotová, Bc. Lenka Perglová, Školní asistent v ŠD: Radka Starová
Mobilní telefon Oddělení v parku +420 724 257 725; oddělení v Omáčkovně +420 601 333 738 (1. patro), +420 720 071 069 (2. patro); oddělení v hlavní budově +420 601 336 184