ŠKOLNÍ DRUŽINA

Aktualizováno 12. 5. 2021

V roce 2021 jsme dvě oddělení školní družiny přesunuli z prostor Omáčkovny do nově zadaptovaných prostor sportovní haly. Nejprve nové zázemí poznaly vychovatelky, vzhledem k distanční výuce si žáci museli nějakou chvíli počkat.
Do nového zázemí patří nové vybavení, a tak jsme pořídili nový nábytek pro děti i pedagogy. Poslední novinkou je stolní fotbal, který už účastníkům slouží a věřme, že bude sloužit dlouho bez újmy.
Více se dočtete v samostatném článku.
 

Změna provozní doby ve školní družině

S platností od 17. května 2021 se začíná provoz školní družiny pomalu vracet do normálu.

 • Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.
 • Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.
 • Připomínáme: Již nefunguje oddělení školní družiny v Omáčkovně. Obě oddělení jsme přesunuli do prostor sportovní haly. Jsou určena především pro žáky 2. - 3. ročníku. V hlavní budově základní školy tak na odpolední družinu zůstává pouze jedno oddělení určené převážně pro prvňáčky.
 • Ranní družina sídlí v hlavní budově školy.
 • Provozní doba: ranní ŠD od 6:40, odpolední do 16:00.

 

V případě dotazů ke školní družině se obracejte na vedoucí vychovatelku ŠD paní Romanu Srbeckou, telefon 724 257 725, e-mail romana.srbecka@1zsrako.cz, případně na ostatní vychovatelky (všechny mají e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@1zsrako.cz).

——————————

Ve školním roce naše vychovatelky připravili pro děti v ŠD spoustu zajímavých aktivit, často ve spolupráci s DDM Rakovník. Bohatou fotogalerii z exkurzí, sportovních akcí, karnevalů a mnoho dalšího najdete na našem webu.

Před začátkem školního roku 2020/2021 (aktualizováno 25. 8. 2020)
Vážení rodiče, milí žáci
do nového školního roku vstupuje školní družina s některými novinkami. Seznamte se s těmi nejzásadnějšími:

 • Začněme tím, co je nejdůležitější. Od září se na vás těší nově složený kolektiv vychovatelek. Po několika letech působení opustila školní družinu Eva Janotová. Velice jí děkujeme za spolupráci. Nadále se s ní však budete určitě vídat, neboť paní Janotová v současné době studuje učitelství na ZČU Plzeň a v naší škole působí na zkrácený úvazek jako učitelka.
 • Od září 2018 do srpna 2020 jsme realizovali projekt Efektivní škola II. financovaný z OP VVV a ze státního rozpočtu. Finanční prostředky z tohoto projektu jsme čerpali také na rozvoj aktivit školní družiny a hlavně na financování pozice školní asistentky v ŠD. Projekt sice skončil, ale s Radkou Starovou, která pracovala po dva roky v družině jako školní asistentka, se budou žáci setkávat dál. Od září pracuje v ŠD jako vychovatelka. .
 • Připomínáme provozní dobu školní družiny. Ráno od 6:40, odpolední provoz končí v 17 hodin.
 • Loni jsme se mohli pochlubit revitalizovaným školním dvorem, letos tak dobré zprávy nemáme. Neznamená to však, že bychom další etapu neplánovali. Měla by však přijít na řadu současně s rekonstrukcí budovy tzv. Omáčkovny. 
 • Věříme, že budete s aktivitami školní družiny spokojeni. Přihlašovat děti do družiny je možné pomocí zápisního lístku.

Školní dvůr

Základní informace o školní družině
Školní družina (dále jen ŠD) je součástí základní školy, sídlí v pavilonu Mateřské školy V Parku, od školního roku 2012/2013 také v budově čp. 152 (v tzv. Omáčkovně) a od školního roku máme jedno oddělení také na adrese Martinovského 153 (hlavní budova školy). Provoz školní družiny probíhá celkem v pěti odděleních. Děti 1. – 5. ročníku zde tráví svůj volný čas po vyučování. Nabízíme mnoho pestrých aktivit kulturního a sportovního charakteru, uspokojujeme potřeby a zájmy dětí. Společnými činnostmi se děti učí vzájemnému soužití a toleranci mezi svými vrstevníky a jsou rozvíjeny znalosti, dovednosti a schopnosti dětí.
Poskytujeme bezpečné prostředí. Naším cílem je vychovávat žáka k využívání volného času a vybavovat jej dostatkem námětů pro využití volného času.
Pravidelná činnost v družině je dána týdenní skladbou zaměstnání a obsahuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Do naší práce zahrnujeme také didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování
Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností, přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení; často je pořádáme ve spolupráci s DDM. Jde např. o besedy, karneval, exkurze, výlety a sportovní akce.
Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v ŠD), dále pak v tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení.
Snažíme se u dětí kompenzovat formou výchovy k aktivnímu odpočinku jednostrannou zátěž, které jsou vystaveny během školního vyučování.
Během celého školního roku se děti podílejí svými výtvarnými pracemi na výzdobě tříd a prostor na školních chodbách. Aktivně se zapojují do příprav všech společných akcí pořádaných školou a dalšími subjekty.

Ranní provoz ŠD 6:40 - 7:40
Příchod do ranní ŠD nejpozději do 7:25
Odpolední provoz ŠD 11:35 - 17:00 (od 8. 9. 2020 upraven provoz odpolední ŠD - více viz výše)
Měsíční poplatek za ŠD 100,- Kč (splatný vždy ke 20. dni měsíce)
Způsob platby
 • v hotovosti (měsíčně, pololetí nebo celý rok)
 • bankovním převodem na účet č. 13335221/0100 (variabilní symbol: rodné číslo žáka bez pomlčky, do zprávy pro příjemce uveďte "příjmení žáka, družina")
IZO 114100217
Vedoucí vychovatelka Romana Srbecká, zástupce vedoucí vchovatelky: Bc. Lenka Perglová (zastupuje vedoucí vhovatelka v době dlouhodobé nepřítomnosti)
Vychovatelky Petra Ferštlová, Irena Hlavsová, Klára Konopásková, Blanka Mudrová, DiS, Eva Janotová, Bc. Lenka Perglová, Radka Starová
Mobilní telefon Oddělení v parku +420 724 257 725; oddělení v Omáčkovně +420 601 333 738 (1. patro), +420 720 071 069 (2. patro); oddělení v hlavní budově +420 601 336 184