ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Naším cílem je spokojený žák a spokojený rodič. V případě, že budete potřebovat kontaktovat některého z pracovníků školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP), využijte e-maily nebo se s námi spojte telefonicky. Pro každý školní rok vypisujeme také konzultační hodiny.

Pracovníci ŠPP

Aktualizováno 20. 9. 2023
 
Mgr. Lenka Perglová, školní speciální pedagog, vedoucí ŠPP
lenka.perglova@1zsrako.cz 
 • Konzultační hodiny pro žáky, rodiče, pedagogy
  • pondělí 11:30 - 13:30
  • úterý 12:00 - 13:00
  • středa 12:00 - 13:36
  • čtvrtek 14:00 - 15:00
  • pátek 12:40 - 13:40
Mgr. et Mgr. Martina Fuchsová Bělecká, školní psycholog
martina.fuchsova@1zsrako.cz tel.: 725 079 316
 • Konzultační hodiny pro žáky, rodiče, zaměstnance
  • pondělí, středa 8:00 - 10:00
  • úterý 11:30 - 14:30
  • čtvrtek 13:30 - 15:30
  • pátek 9:00 - 11:00
Mgr. Milena Mouchová, výchovný poradce, zástupce ředitele školy
milena.mouchova@1zsrako.cz tel.: 601 333 695
 • Konzultační hodiny pro žáky, rodiče, zaměstnance
  • pondělí 12:30 - 13:30 (případně dle dohody)
Mgr. Robert Chytrý, školní metodik prevence
robert.chytry@1zsrako.cz tel.: 725 491 069
 • Konzultační hodiny pro žáky, rodiče, zaměstnance
  • pondělí 11:45- 12:30 (případně dle dohody)
 
Kontakty na asistentky pedagoga: všechny asistentky pedagoga mají e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@1zsrako.cz, seznam asistentek najdete v samostatné rubrice.  
 
 
V souladu s platnou legislativou, zejména s vyhl. č. 72/2005 Sb., v platném znění, zajišťujeme poskytování poradenských služeb ve škole ŠPP, ve kterém působí výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog a asistenti pedagoga, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Koordinací činnosti školního poradenského pracoviště je pověřena vedoucí ŠPP Mgr. Lenka Perglová.
 
Výše uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.
Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., v platném znění, a služeb zajišťovaných školou.
 
Účel našich služeb
 1. vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání,
 2. naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání,
 3. zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,
 4. prevence a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevence různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
 5. vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona,
 6. vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo žijí v odlišných životních podmínkách,
 7. vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 8. vhodná volba vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
 9. rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků,
 10. podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevence jeho prohlubování,
 11. metodická podpora pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 12. součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona
Pravidla poskytování poradenských služeb
 
Při poskytování poradenských služeb:
 • dodržujeme účel poradenských služeb,
 • dodržujeme etické zásady poskytování poradenských služeb,
 • vycházíme z individuálních potřeb žáka, podporujeme jeho samostatnost a přispíváme k jeho sociálnímu začleňování,
 • poskytujeme zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,
 • spolupracujeme s jinými školami a školskými zařízeními,
 • sledujeme a vyhodnocujeme poskytování navržených podpůrných opatření žáka,
 • informujeme žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou nebo školským poradenským zařízením,
 • poskytujeme žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.
Prostřednictvím ŠPP vedeme dokumentaci
 • o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo přerušení poskytování poradenské služby,
 • o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, včetně zprávy a doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně nadaného,
 • o poskytnutí informace podle § 1 odst. 3,
 • o součinnosti se školami a školskými zařízeními,
 • o komunikaci a spolupráci s orgány veřejné moci,
 • o poskytovaných podpůrných opatřeních 1. stupně.
Naše cíle a roční plán činnosti ŠPP
 
V průběhu roku zajišťujeme poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:
 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.
Zpracováváme a uskutečňujeme program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených výše, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.
Výše uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.
 
Všechny služby poskytujeme na základě souhlasu zákonných zástupců. Souhlasu není potřeba:
 • v případě, že jde o první kontakt s žákem, který sám vyhledal pomoc - krizová intervence,
 • při podezření na týrání nebo zneužívání žáka,
 • v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka, učitele nebo dalších osob v žákově okolí.