NAŠE ZAMĚŘENÍ

Jsme škola s výrazným zaměřením na výuku cizího jazyka. Nabízíme výuku německého, anglického a ruského jazyka zkušenými a kvalifikovanými pedagogy. Do roku 2012 jsme byli partnery projektu Super-Nature, v jehož rámci jsme realizovali výuku anglického jazyka od 1. ročníku (s dvouhodinovou týdenní dotací). V této výuce pokračujeme i nadále. (zvláštní rubrika, stránky projektu Super-Nature).

Výuku cizích jazyků vyzdvihla po své poslední návštěvě v roce 2018 také Česká školní inspekce, která ocenila její značnou kvalitu, vyzdvihla pozitivní atmosféru, rozvoj kritického myšlení a pestrou stavbu vyučovacích hodin.

Naše škola získala značku Rodiče vítáni, kterou uděluje obecně prospěšnáfullsizeoutput_731.jpeg společnost EDUin. Značka Rodiče vítáni označuje ty školy, které zaručují rodičům svých žáků základní pravidla vstřícné komunikace – respekt k pracovnímu času rodičů, flexibilitu při sjednávání schůzek, přístup do školy i v odpoledních hodinách, dostupnost všech telefonických kontaktů a informací o škole, diskrétnost při projednávání záležitostí týkajících se žáků.


Máme tradici v přijímání dětí z menších škol, především z Chrášťan, Olešné, Kněževsi, Lišan, ale i dalších obcí (přesná poloha školy). Díky letitým zkušenostem s přijímáním žáků z okolních, především málotřídních, škol jsme schopni nabídnout dětem hladký přechod na druhý stupeň. Máme šikovné pedagogy, z nichž mnozí mají s výukou na tomto typu škol vlastní zkušenosti. Organizujeme adaptační pobyty žáků 6. ročníku (v posledních letech většinou na Račím hradě poblíž Jesenice u Rakovníka). Víme, že pro dítě z venkovské školy je obtížnější přejít do kolektivu o pětadvaceti (a mnohdy i více) žácích. V současnosti (stav k 30. 9. 2019) vzděláváme 466 žáků v 19 třídách, což činí průměr přibližně 25 žáků na jednu třídu. Jsme klasická školní budova z konce 19. století, která je i přes svoji vyšší kapacitu bližší žákům z venkovských škol, neboť tyto se typově většinou blíží naší budově; nejsme „anonymní“ městská škola.

Výuka anglického jazyka od 1. ročníku a další cizí jazyky

Snad každý zná české přísloví o znalosti jazyků a o tom, kolikrát jsme člověkem. Učení se cizímu jazyku je dobrodružství; na jeho konci stojí radost z toho, že si člověk přečte časopis či knížku v originále, pochopí film bez titulků nebo zničehonic zjistí, že rozumí slovům své oblíbené písničky.

Již dávno nelze všechny světové jazyky stavět na stejnou úroveň; angličtina hraje na poli cizích jazyků prim a tento trend kopíruje také výuka na většině škol, které začínají s výukou anglického jazyka převážně ve třetím ročníku a na druhém stupni pak zařazují výuku dalších cizích jazyků.

Naši žáci zahajují výuku anglického jazyka v prvním ročníku. Hlavním cílem pedagoga je samozřejmě motivovat děti k učení a přesvědčit je, že cizí jazyk je praktický obor, který – aniž by musely procestovat půlku světa – mohou uplatňovat v praxi. Máme zkušenost, že žáci v první třídě berou výuku anglického jazyka jako samozřejmost, takže se mnohem lépe vyrovnávají s faktem, že s nimi učitel komunikuje v jiném než mateřském jazyce.

Metody výuky odpovídají věku žáků, nedílnou součástí jsou nejrůznější písničky, scénky, pohádky a pohybové hry, základním znakem pak komunikace v cílovém jazyce. 

Bez pevné strategie a dlouhodobé koncepce by ovšem sebeprogresivnější záměr neměl šanci na úspěch. Na začátku nám s výukou angličtiny od první třídy pomohla účast v projektu Super-Nature, který byl založený na metodách Helen Doron. I po ukončení projektu však naši práci zakládáme na využívání kvalitních výukových materiálů úměrných věku žáků a jejich sociální úrovni. Používáme příběhy, které dokážou žáky vtáhnout do centra jejich dění, i ostatními aktivitami je maximálně podporujeme v učení. Správný postoj k výuce anglického jazyka pomáhá žákům vytvořit například loutka Chloe. Celkově se pak jedná o velice podnětnou výuku, která vede žáky mimo jiné také k lásce k přírodě.

Zájem o další cizí jazyky, kterými jsou na naší škole německý a ruský jazyk, cíleně podněcujeme od šestého ročníku, od sedmého ročníku si pak žáci volí některý z výše uvedených jazyků, jejichž výuku realizujeme ve dvouhodinové týdenní dotaci. 

Převažující část dospělé populace se nějaký cizí jazyk učila a bohužel často svoje zkušenosti spojují s drilem, osvojováním gramatických pouček a „biflováním“ nových slovíček. Na ukázkových hodinách anglického jazyka, které pravidelně pořádáme, ukazujeme rodičům i dalším zájemcům, že angličtina není nuda. Tyto hodiny plánujeme také pro příští školní rok (poslední ukázková hodina se konala 5. prosince 2018, připravila ji Rebecca Cusack), zájemce po předchozí domluvě rádi uvítáme i mimo oficiální termín.