NAŠE ZAMĚŘENÍ

Pokud hledáte školu v Rakovníku, která se výrazným způsobem zaměřuje na výuku cizích jazyků, přijďte k nám. Jsme jediná škola v regionu, která již dlouhé roky vyučuje anglický jazyk jako povinný předmět od prvních tříd, a to dvě hodiny týdně.

Výuku cizích jazyků vyzdvihla po své poslední návštěvě v roce 2018 také Česká školní inspekce, která ocenila její značnou kvalitu, vyzdvihla pozitivní atmosféru, rozvoj kritického myšlení a pestrou stavbu vyučovacích hodin.

Výuka anglického jazyka od 1. ročníku a další cizí jazyky

Snad každý zná české přísloví o znalosti jazyků a o tom, kolikrát jsme člověkem. Učení se cizímu jazyku je dobrodružství; na jeho konci stojí radost z toho, že si člověk přečte časopis či knížku v originále, pochopí film bez titulků nebo zničehonic zjistí, že rozumí slovům své oblíbené písničky.

Naši žáci zahajují výuku anglického jazyka v prvním ročníku. Hlavním cílem pedagoga je samozřejmě motivovat děti k učení a přesvědčit je, že cizí jazyk je praktický obor, který – aniž by musely procestovat půlku světa – mohou uplatňovat v praxi. Máme zkušenost, že žáci v první třídě berou výuku anglického jazyka jako samozřejmost, takže se mnohem lépe vyrovnávají s faktem, že s nimi učitel komunikuje v jiném než mateřském jazyce.

Od 6. tříd rozdělujeme žáky do jazykových skupin na základě výsledků ve standardizovaných testech z  anglického jazyka.

Metody výuky odpovídají věku žáků, nedílnou součástí jsou nejrůznější písničky, scénky, pohádky a pohybové hry, základním znakem pak komunikace v cílovém jazyce. 

Bez pevné strategie a dlouhodobé koncepce by ovšem sebeprogresivnější záměr neměl šanci na úspěch. Již před více než deseti lety nám s výukou angličtiny od první třídy pomohl projekt Super-Nature, který byl založený na metodách Helen Doron. I po ukončení projektu však naši práci zakládáme na využívání kvalitních výukových materiálů úměrných věku žáků a jejich sociální úrovni. Používáme příběhy, které dokážou žáky vtáhnout do centra jejich dění, i ostatními aktivitami je maximálně podporujeme v učení. Celkově se jedná o velice podnětnou výuku, která vede žáky mimo jiné také k lásce k přírodě.

Zájem o další cizí jazyky, kterými jsou na naší škole německý a ruský jazyk, cíleně podněcujeme od šestého ročníku, od sedmého ročníku si pak žáci volí některý z výše uvedených jazyků, jejichž výuku realizujeme ve dvouhodinové týdenní dotaci. 

Převažující část dospělé populace se nějaký cizí jazyk učila a bohužel často svoje zkušenosti spojují s drilem, osvojováním gramatických pouček a „biflováním“ nových slovíček. Na ukázkových hodinách anglického jazyka, které pravidelně pořádáme, ukazujeme rodičům i dalším zájemcům, že angličtina není nuda. Tyto hodiny jsme plánovali také pro tento školní rok, ale koronavirus nám naše plány trochu překopal. Budeme se však těšit, že ještě letos nastane doba, kdy vás budeme moci na ukázkovou hodinu pozvat.

Mezi naše aktivity patří také zahraniční výjezdy. Naposledy se do Velké Británie vydalo několik desítek našich žáků v roce 2019. Navštívili řadu zajímavých míst, ale pravděpodobně největší ohlas měli outdoorové aktivity, které byly součástí programu. Exkurzi jsme plánovali také na jaře 2020, ale o jejím osudu rozhodla vyšší moc...

Největší úspěchy z posledních let

  • Tereza NOVÁKOVÁ, okresní kolo olympiády v AJ, 1. místo (školní rok 2019/2020)
  • Dominik PLAČEK, okresní kolo olympiády v AJ, 1. místo (školní rok 2017/2018)

Anglie 2019