AKTUALIZOVÁNO: Návrat žáků do školy

AKTUALIZOVÁNO: Návrat žáků do školy

26.05.2020

Na tomto místě najdete postupně aktualizované informace týkající se návratu žáků vybraných ročníků do školních lavic.

AKTUÁLNĚ! 28. 5. 2020

Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná. Hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2. stupně až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.
O dalších podrobnostech budeme včas informovat na webu školy a v systému Bakaláři.

Další informace pro zákonné zástupce žáků

Povinnost vyjádřit zájem o docházku do školy

 • Zákonný zástupce oznámí škole (třídnímu učiteli nebo na e-mail 1zsrako@1zsrako.cz) zájem o docházku do školy. V případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020, v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Za tímto účelem budou zákonné zástupce kontaktovat třídní učitelé. Prosíme rodiče, aby nám skutečnost o přítomnosti dětí ve škole sdělili co nejdříve a nečekali na nejzazší termín. 

Povinnost podepsat čestné prohlášení

 • Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. Čestné prohlášení je ke stažení zde, kdo nemá možnost si jej vytisknout, vyzvedne si formuláře ve vestibulu školy.
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Podpis zákonného zástupce na čestném prohlášení nesmí být starší 5 dní před nástupem žáka do školní skupiny (t.j. u žáků 9. ročníku s datem 6. - 11. 5., u žáků 1. stupně s datem 20. - 20. 5. 2020).
 • Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili, zda žák nepatří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Rizikové skupiny jsou uvedeny v dokumentu MŠMT Ochrana zdraví... (pdf)

Provoz školy a hygienická opatření

 • Vyučování začíná v 8 hodin. V návaznosti na rozpis příchodu žáků do školy (více viz níže) může být začátek vyučování posunut.
 • Roušku mohou žáci sejmout až po příchodu do své třídy. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Ve všech prostorách školy (tedy i ve třídě) musí žáci dodržovat předepsané rozestupy.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu v budově školy nasadí roušky. Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat = žáci se pohybují pouze v úseku šatny - kmenová třída - WC, pokud nestanoví učitel jinak.
 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Po příchodu do třídy (po přezutí) musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Stejně postupuje žák i po použití WC.
 • Žáci mají vlastní vybavený penál (psací potřeby - pero, obyčejná tužka, pastelky, rýsovací potřeby, lepidlo, nůžky, guma) - půjčování potřeb od spolužáka není možné.
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a pro žáky 1. stupně je neměnné. Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Je možné za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejm. platných pravidel pro nošení roušek) chodit se žáky mimo areál školy.
 • Žáka 9. ročníku nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • S ohledem na občasný a krátkodobý charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné
 • Ranní družina není poskytována!
 • Výuka tělesné výchovy není možná!
 • Vícedenní akce jsou zakázané!

Výuka na 1. stupni

 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední část (8:00 - 11:35) a odpolední část (nejdéle do 16 hodin).
  • Rozdělení do dopoledních skupin, umístění do učeben, rozpis příchodů a odchodů:
  • I. A a 1 žák z I. B (Mgr. Palivcová) - uč. č. 5, příchod do školy 7:40, odchod 11:15
  • I. B (Z. Gregorová) - uč. č. 7, příchod do školy 8:00, odchod 11:35
  • II. A (Mgr. Ledvinová) - Omáčkovna 1. patro, příchod do školy 7:50, odchod 11:25
  • II. B (Mgr. Bayerová) - Omáčkovna přízemí, příchod do školy 8:00, odchod 11:35
  • III. A (Mgr. Khunová) - uč. č. 6, příchod do školy 8:10, odchod 11:45
  • III. B a 2 žáci ze III. A (Mgr. Folkmanová) - uč. č. 19, příchod do školy 7:50, odchod 11:25
  • IV. A (R. Starová) - uč. č. 24, příchod do školy 7:50, odchod 11:25
  • IV. B (Mgr. Kůsová) - uč. č. 3, příchod do školy 8:10, odchod 11:45
  • IV. C (Mgr. Jirkovská) - uč. č. 22, příchod do školy 8:20, odchod 11:55
  • V. A (Mgr. Erlebachová) - uč. č. 13, příchod do školy 8:00, odchod 11:35
  • V. B (Mgr. Šimková) - uč. č. 9, příchod do školy 7:40, odchod 11:15 
 • Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. S ohledem na náročnost zajištění odpolední péče o žáky prosíme zákonné zástupce, aby potřebu přítomnosti svých dětí ve škole i po dopoledním bloku výuky dobře zvážili.
 • Odpolední blok (výhradně pro žáky 1. stupně): Pro případ, že by zájem rodičů o umístění dětí do skupin odpolední zájmové péče převyšoval kapacitní možnosti školy, stanovil ředitel školy následující kritéria: primárně budou přijímání žáci 1. tříd, dále pak 2. tříd, 3., 4. a 5.
  • Rozdělení do odpoledních skupin a umístění do učeben:
  • I. A a 1 žák z I. B (R. Srbecká) - uč. č. 5
  • II. A (K. Konopásková) - Omáčkovna 1. patro
  • V. B (P. Ferštlová) - uč. č. 9

Výuka v 9. ročníku

 • Výuka rozvržena takto: IX. A - pondělí, středa 8:00 - 11:35, IX. B - úterý, čtvrtek 8:00 - 11:35.
 • Obsahem vzdělávání učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Výuka na 2. stupni

 • Individuální nebo skupinové konzultace (opět do počtu 15 žáků) nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020 - rozvržení konzultací připravujeme.
 • Třídnické hodiny, socializační aktivity.
 • Vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí, které zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
 • Předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků
 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Konec dopoledních vzdělávacích aktivit je stanoven na 11:35, případně dle rozpisu. Pedagogové převedou žáky do šaten a dohlédnou na dodržování hygienických opatření: žáci mají roušky, dodržují odstup, ve škole se zbytečně nezdržují a nevytváří hloučky. 
 • Žáci 1. stupně vstupují do školy vchodem u šaten podle časového rozpisu, který bude s dostatečným předstihem zveřejněn. V šatnách si je vyzvedává pedagog, se kterým se přesunou do učebny. Žák, který nepřijde včas dle rozpisu, nebude daný den přijat ke vzdělávání.
 • Žáci 9. tříd vstupují do školy vchodem u šaten v intervalu mezi 7:40 a 8:00. Po přezutí se žáci za dohledu pedagogů přesouvají individuálně do své třídy (IX. A č. 12, IX. B č. 26).

Stravování žáků

 • Stravování mají naši žáci zajištěno ve Školní jídelně Rakovník, která je samostatnou organizaci a tuto službu zajišťuje pro nás, 2. ZŠ a gymnázium (www.sjrako.cz).
 • Podle informací ředitele jídelny si mohou žáci 9. tříd stravu přihlašovat od 11. 5., přičemž režim výdeje se bude řídit pravidly uvedenými v dokumentu MŠMT Ochrana zdraví... a běžnými hygienickými pravidly.
  • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
  • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
  • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Přihlášení stravy je možné do 14 hodin předchozího pracovního dne. Připomínáme, že nárok na stravu mají od 11. 5. pouze žáci, kteří dochází do školy, nikoliv žáci v distančním vzdělávání.

Jak při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit!
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti (učebna č. 16) a kontaktujeme zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informujeme spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Autor: Karel Folber