Volby do školské rady

06.05.2021

V týdnu od 24. května se uskuteční volby do školské rady.

Volby do školské rady organizuje a řídí ředitelem ustavený přípravný výbor.
 
Podrobnější informace včetně jmen kandidátů obdrží žáci formou letáčku, který dostanou od třídních učitelů během rotační výuky od 10., resp. 17. května 2021.
 1. V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a volebním řádem vydaným zřizovatelem 1. základní školy, Rakovník, Martinovského 153 proběhnou volby do školské rady v týdnu od 24. do 28. 5. 2021 denně od 8 do 12 hodin (25. 5. a 27. 5. do 15 hodin).
 2. Zákonní zástupci, kteří mají ve škole více dětí, volí pouze jednou. Za zákonné zástupce volí pouze jeden ze zákonných zástupců. V uvedeném termínu se zákonný zástupce dostaví do vestibulu hlavní budovy školy, kde obdrží hlasovací lístek označený razítkem školy, který upraví a vloží do volební schránky.
 3. Volební prostor bude řádně a viditelně označen, opatřen volební schránkou a volebním řádem.
 4. Po ověření totožnosti obdrží volič hlasovací lístek označený razítkem školy. V určeném prostoru provede volbu zakroužkováním dvou z kandidátů z řad zákonných zástupců. Takto upravený hlasovací lístek vloží do volební schránky.
 5. Při zaškrtnutí nulového, případně vyššího počtu kandidátů je volební lístek neplatný.
 6. Po ukončení voleb vyhotoví přípravný výbor zápis o výsledku hlasování.
 7. V zápisu přípravného výboru o výsledku hlasování se uvede:
  a) počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky
  b) počet odevzdaných hlasovacích lístků
  c) počet platných hlasovacích lístků
  d) počet neplatných hlasovacích lístků
  e) pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů z platných hlasovacích lístků
  f) stručný průběh voleb
 8. Po podepsání zápisu o výsledku hlasování odevzdá předseda přípravného výboru nejpozději do 10:00 hodin následujícího pracovního dne zápis řediteli školy. Předseda přípravného výboru odpovídá za správnost tohoto zápisu.
 9. Ředitel školy seznámí jednotlivé kandidáty s výsledky hlasování.

Autor: Karel Folber