Uzavření školy od 14. 10.

Uzavření školy od 14. 10.

13.10.2020

Věnujte pozornost informacím o nových omezeních v oblasti školství uplatňovaným od 14. 10.

Vláda omezila provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Nově se tudíž uzavření školy týká žáků obou stupňů. Omezen je rovněž provoz školní družiny, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na tomto zájmovém vzdělávání.

Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky bez výjimky. V těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání. V praxi tak dochází k prodloužení podzimních prázdnin, které navazují na státní svátek 28. října.
 
Žáci celé školy přechází na distanční výuku. 
 
 • Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh hodin při prezenční výuce a rozdělení žáků se nevztahují na distanční vzdělávání, zde respektujeme specifika tohoto způsobu vzdělávání.
 • Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog podle charakteru činností.
 • Zaměříme se na stěžejní výstupy především v českém jazyce, matematice a cizím jazyce.
 • Všem rodičům děkujeme za pomoc a spolupráci.
 • Respektujeme doporučení, že není vhodné realizovat synchronně kompletní rozvrh hodin tak, jak je nastaven pro prezenční výuku. Při koncepci distanční výuky jsme se snažili zohlednit volný čas žáků a jejich další aktivity.

Distanční výuka

 • Je povinná.
 • Technické zázemí pro distanční výuku tvoří převážně aplikace MS Teams (Office 365) a systém Bakaláři. Stránku pro stažení desktopové i mobilní aplikace MS Teams najdete zde.
 • Vyučovat nebudeme předměty výchovného zaměření.
 • Rozpis synchronní výuky si mohou žáci nejlépe zobrazit prostřednictvím kalendáře ve zmíněném prostředí MS Teams, případně kliknutím na soubor níže. Žáci při ní pracují pod vedením učitele na stejném nebo podobném úkolu. Nejčastěji jde o on-line videokonferenci.
 • Synchronní výuka bude probíhat v rozsahu převážně 1-2 hodiny týdně v následujících předmětech:
  • 1. stupeň: český jazyk, matematika, anglický jazyk, informatika (5. třída) + třídnícká hodina (počet hodin on-line výuky se může lišit v jednotlivých ročnících) - rozvrh on-line videohodin (pdf) - budeme ještě aktualizovat
  • 2. stupeň: český jazyk, matematika, anglický jazyk, druhý cizí jazyk, informatika (6. a 7. třída), třídnická hodina, 1 x 14 dní chemie, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika - rozvrh on-line videohodin (pdf) - s výjimkami (třídnické hodiny) jde ve všech případech o hodiny, které probíhají v čase běžného rozvrhu, v hodinách, na které není rozvržena přímá on-line výuka (realizovaná v reálném čase), probíhá asynchronní výuka (více o ní níže)
  • Neúčast žáka při synchronní výuce je povinen rodič řádně omluvit.
 • Asynchronní on-line výuka (žáci samostatně pracují na úkolech zadaných učiteli, vytváří prezentace, řeší pracovní listy, odevzdávají práci v daném systému, případně dle pokynů učitele, a to v jimi zvoleném čase a vlastním tempem).
  • Učitelé zasílají zadání samostatných nebo skupinových prací prostřednictvím výše zmíněných komunikačních nástrojů a jsou k dispozici žákům pro konzultaci a individuální podporu.
  • Učitelé volí kombinaci zadávání úkolů (některý každý den, jiné s předstihem, např. týden dopředu).

Omlouvání

 • Účast žáků na distančním vzdělávání je povinná.
 • Rodiče omlouvají žáka ze synchronní výuky (z on-line videohodin) v souladu s příslušným ustanovením školního řádu do 3 dnů od začátku absence a po ukončení absence zaznamenají důvody nepřítomnosti v žákovské knížce nejpozději do 3 pracovních dnů od návratu žáka do školy (v případě prodloužení distančního vzdělávání včas oznámíme náhradní způsob omlouvání).

Hodnocení a informování o výsledcích vzdělávání

 • Je uplatňováno především formativní hodnocení.
 • Žák od nás dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů.
 • Po uzavření časového a tematického celku je provedeno sumativní hodnocení žáka (známkou) - zpravidla na konci týdne.
 • Výsledky práce žáka během distanční výuky ukládáme ve formě osobního portfolia, a to buď v listinné, nebo v elektronické podobě.
 • Rodiče/žáky informujeme:
  • prostřednictvím komunikační platformy Bakaláři,
  • cestou elektronické komunikace (každý pedagog má e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@1zsrako.cz),
  • případně písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.

Poznámka pro žáky, kteří se nemohou zúčastnit on-line výuky

 • Práci na daný týden si vyzvedávají ve škole.
 • Práce bude připravena k vyzvednutí ve vestibulu školy vždy od úterý od 9 hodin. Úkoly splněné v písemné podobě se odevzdávají vždy následující týden (neplatí pro týden od 26. října - prázdniny).
 • Půjdou-li žáci do školy 2. listopadu, úkoly odevzdají ve škole.

Školní jídelna

 • Je samostatným subjektem.
 • Ředitel Jiří Kremer, kontakt na jídelnu 313 512 420
 • Webové stránky www.sjrako.cz 
 • Z informací uvedených na webu jídelny vyplývá, že výdej stravy bude probíhat pouze do vlastních jídlonosičů mezi 11:00 a 13:00
 • Od 19. 10. do 2. 11. se vaří pouze dva chody.

Rodiče a ošetřovné

 • Není třeba žádat o potvrzení o uzavření školy.
 • Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení.
 • Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti.
 • Tisková zpráva MPSV týkající se žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol (pdf) 

Autor: Karel Folber