Distanční výuka

Distanční výuka

27.10.2020

Aktualizováno 27. 11.: Informace týkající se distanční výuky.

Vláda omezila s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že zakázala osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (celé znění vládního usnesení naleznete zde).
 
Níže najdete informace týkající se distanční výuky. Zůstávají v platnosti i nyní, kdy se většina žáků od pondělí 30. 11. vrací k prezenční výuce. Nadále totiž některé třídy pokračují v distanční výuce - od 30. 11. tříd 6. A, 7. A, 8. A, od 7. 12. třídy 6. B, 7. B, 8. B, následně se cyklus opakuje. Současně nelze vyloučit, že se zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole nebude v budoucnu opakovat. V tomto případě bychom jako škola okamžitě přešli na systém, který byl vybudován pro účely podzimní distanční výuky a jednoduše najeli na distanční výuku v ověřeném režimu. 

Obecné informace

 • Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh hodin při prezenční výuce a rozdělení žáků se nevztahují na distanční vzdělávání, zde respektujeme specifika tohoto způsobu vzdělávání.
 • Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog podle charakteru činností.
 • Zaměříme se na stěžejní výstupy především v českém jazyce, matematice a cizím jazyce.
 • Všem rodičům děkujeme za pomoc a spolupráci.
 • Počty hodin přímé on-line výuky (synchronní) jsme se snažili velice pečlivě a citlivě nastavit tak, abychom dodrželi rady odborníků, metodická doporučení MŠMT apod.
  • Organizace distanční výuky ve stejném rozsahu jako podle rozvrhu prezenčního vzdělávání je pro učitele, žáky i jejich rodiny velmi náročná a její efektivita je většinou ve svém důsledku nižší. (ČŠI)
  • Za vhodný rozsah distanční výuky na ZŠ lze považovat výuku realizovanou v rozsahu menším než podle standardního rozvrhu prezenční výuky ve všech předmětech, případně pouze v některých dnech. (ČŠI)
  • Synchronní výuka by neměla trvat déle než jednu hodinu denně. Na druhém stupni ministerstvo doporučuje, aby synchronní výuka nepřesahovala tři vyučovací hodiny za sebou denně. (MŠMT)
  • V souladu s výše uvedenými doporučeními, na základě zkušeností s jarní distanční výukou, po dohodě s žáky a rodiči a po zvážení dalších okolností ředitel školy stanovuje počty hodin přímé on-line výuky takto:
   • 1. stupeň 7- 9 hodin (rozdíl mezi jednotlivými ročníky určují věková specifika žáků, jiné vyučovací předměty a další faktory)
   • 2. stupeň 12 hodin

Distanční výuka

 • Je povinná.
 • Probíhá každý všední den takto:
  • na 1. stupni od 8 do 12 hodin (dle rozpisu synchronní výuky a asynchronních aktivit, pro jejichž plnění je ve vymezeném čase žákům k dispozici učitel na chatu, videohovoru, e-mailu apod.)
  • na 2. stupni od 8 do 13 hodin (dle rozpisu synchronní výuky a asynchronních aktivit, pro jejichž plnění je ve vymezeném čase žákům k dispozici učitel na chatu, videohovoru, e-mailu apod.)
 • Technické zázemí pro distanční výuku tvoří převážně aplikace MS Teams (Office 365) a systém Bakaláři. Stránku pro stažení desktopové i mobilní aplikace MS Teams najdete zde.
 • Vyučovat nebudeme předměty výchovného zaměření.
 • Rozpis synchronní výuky si mohou žáci nejlépe zobrazit prostřednictvím kalendáře ve zmíněném prostředí MS Teams, případně kliknutím na soubor níže. Žáci při ní pracují pod vedením učitele na stejném nebo podobném úkolu. Nejčastěji jde o on-line videokonferenci.
 • Synchronní výuka bude probíhat v rozsahu převážně 1-2 hodiny týdně v následujících předmětech:
  • 1. stupeň: český jazyk, matematika, anglický jazyk, informatika (5. třída) + třídnícká hodina (počet hodin on-line výuky se může lišit v jednotlivých ročnících) - rozvrh on-line videohodin (pdf) - bude průběžně aktualizován
  • 2. stupeň: český jazyk, matematika, anglický jazyk, druhý cizí jazyk, informatika (6. a 7. třída), třídnická hodina, 1 x 14 dní chemie, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika - rozvrh on-line videohodin (pdf) - s výjimkami (třídnické hodiny) jde ve všech případech o hodiny, které probíhají v čase běžného rozvrhu, v hodinách, na které není rozvržena přímá on-line výuka (realizovaná v reálném čase), probíhá asynchronní výuka (více o ní níže)
  • 6.A, 7.A, 8.A - rozvrh on-line videohodin platný od 30. 11. do 4. 12. a od 14. 12. do 18. 12. 2020
  • 6.B, 7.B, 8.B - rozvrh on-line videohodin platný od 7. 12. do 11. 12. a od 21. 12. do 22. 12. 2020
  • Neúčast žáka při synchronní výuce je povinen rodič řádně omluvit.
 • Asynchronní on-line výuka (žáci samostatně pracují na úkolech zadaných učiteli, vytváří prezentace, řeší pracovní listy, odevzdávají práci v daném systému, případně dle pokynů učitele, a to v jimi zvoleném čase a vlastním tempem).
  • Učitelé zasílají zadání samostatných nebo skupinových prací prostřednictvím výše zmíněných komunikačních nástrojů a jsou k dispozici žákům pro konzultaci a individuální podporu.
  • Učitelé volí kombinaci zadávání úkolů (některý každý den, jiné s předstihem, např. týden dopředu).
 • Při práci v MS Teams vám mohou pomoci dostupné návody:

Omlouvání

 • Účast žáků na distančním vzdělávání je povinná.
 • Rodiče omlouvají žáka ze synchronní výuky (z on-line videohodin) v souladu s příslušným ustanovením školního řádu do 3 dnů od začátku absence a po ukončení absence zaznamenají důvody nepřítomnosti v žákovské knížce nejpozději do 3 pracovních dnů od návratu žáka do školy (v případě prodloužení distančního vzdělávání včas oznámíme náhradní způsob omlouvání).

Hodnocení a informování o výsledcích vzdělávání

 • Je uplatňováno především formativní hodnocení.
 • Žák od nás dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů.
 • Po uzavření časového a tematického celku je provedeno sumativní hodnocení žáka (známkou) - zpravidla na konci týdne.
 • Výsledky práce žáka během distanční výuky ukládáme ve formě osobního portfolia, a to buď v listinné, nebo v elektronické podobě.
 • Rodiče/žáky informujeme:
  • prostřednictvím komunikační platformy Bakaláři,
  • cestou elektronické komunikace (každý pedagog má e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@1zsrako.cz),
  • případně písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.

Poznámka pro žáky, kteří se nemohou zúčastnit on-line výuky

 • Práci na daný týden si vyzvedávají ve škole.
 • Práce bude připravena k vyzvednutí ve vestibulu školy vždy od úterý od 9 hodin. Úkoly splněné v písemné podobě se odevzdávají vždy následující týden (neplatí pro týden od 26. října - prázdniny).
 • Půjdou-li žáci do školy 2. listopadu, úkoly odevzdají ve škole.

Školní jídelna

 • Je samostatným subjektem.
 • Ředitel Jiří Kremer, kontakt na jídelnu 313 512 420
 • Webové stránky www.sjrako.cz 
 • Z informací uvedených na webu jídelny vyplývá, že výdej stravy bude probíhat pouze do vlastních jídlonosičů mezi 11:00 a 13:00
 • Od 19. 10. do 2. 11. se vaří pouze dva chody.

Rodiče a ošetřovné

 • Není třeba žádat o potvrzení o uzavření školy.
 • Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení.
 • Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti.
 • Tisková zpráva MPSV týkající se žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol (pdf) 

Autor: Karel Folber