VOLBA POVOLÁNÍ

Střední školy ve Středočeském kraji

Materiál CERMATu k přijímacímu řízení v oborech s maturitní zkouškou (pdf)

V průběhu roku pořádáme řadu setkání a akcí určených především pro vystupující žáky. Najdete je v kalendáři.

Co dál? Jakou školu si vybrat?

To jsou otázky, které si teď klade většina rodičů vycházejících žáků. Někteří již mají jasno o oboru, který zvolí a vybírají vhodnou školu. Někdo teprve rozmýšlí, který obor by byl ten nejlepší.

Získávání informací k volbě studia, povolání

www.infoabsolvent.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

www.nuov.cz

Národní ústav odborného vzdělávání a Centrum kariérového poradenství

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.istp.cz

Integrovaný systém typových pozic

www.portal.mpsv.cz

Informační a poradenská střediska při úřadech práce

www.seznamskol.cz

Online databáze škol

www.uiv.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání

www.icm.cz

Institut pro děti a mládež

www.urady.cz

kontakty na krajské úřady

www.csicr.cz

Česká školní inspekce

  • V pedagogicko-psychologické poradně – tel. 313 518 271, mobil: 739 057 238
  • V Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání – Úřad práce v Rakovníku – Mgr.Jitka Lužná

Termíny podání a počet přihlášek na střední školy

Uchazeč podává 1 přihlášku, na které může uvést dvě střední školy, pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovouzkouškou do 30. listopadu 2018 .Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení.

Přihlášku odesílá uchazeč (rodina uchazeče) na vlastní náklady na všechny vybrané střední školy (nebo osobně doručí) nejpozději do 1. března.

V případě, že se žák hlásí na školu s talentovou zkouškou, odevzdá přihlášku na střední školu do 30. listopadu.

Zmeškání termínů nelze prominout

Přijímací řízení

Do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou budou konat žáci povinné jednotné zkoušky. Jednotné testy se netýkají oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Jednotné zkoušky se konají v písemné formě z předmětů český jazyk a matematika.

 

Termíny přijímacího řízení

Pro školní rok 2018/2019 se přijímací zkoušky do oborů s talentovou zkouškou konají v týdnu od 2. – 15.1. 2019. Na gymnázium se sporotvní přípravou od 2. 1. - 15. 2. 2019. Do oborů vzdělávání konzervatoří od 15. 1. - 31. 1. 2019.

Pro obory s maturitní zkouškou se konají přijímací zkoušky od 12. 4. - 28. 4. 2019. Pro ostatní obory vzdělávání od 22. 4. - 30. 4. 2019

Den konání zkoušky stanoví ředitel školy

Termín jednotné zkoušky:

čtyřleté obory vdělávání: 1.termín - 12. dubna 2019

                                            2. termín - 15. dubna 2019

obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1.termín - 16.dubna 2019

                                                                       2.termín - 17.dubna 2019

náhradní termín pro všechny obory: 1.termín - 13. května 2019

                                                               2.termín - 14. května 2019    

Pokud se uchazeč nedostaví ve stanovený termín z vážných důvodů a svou neúčast omluví řediteli školy do 3 dnů, stanoví ředitel náhradní termín.

Pozvánka k přijímací zkoušce

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. V pozvánce se upřesňují skutečnosti, o kterých rozhoduje ředitel školy a o kterých prokazatelně informuje uchazeče. Informuje též, zda je v daném oboru potřeba prokázat zdravotní způsobilost.

Vyhlášení pořadí uchazečů

Výsledek hodnocení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup

- nejdříve 22. 4. 2019

- nepřijatým žákům nebo zákonným zástupcům nezletilého žáka zašle ředitel rozhodnutí o nepřijetí

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem střední školy

  • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
  • Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní „běžné“ studium; nevtahuje se na nástavbové studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání
  • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá

 

Další kola přijímacího řízení

Po skončení prvního kola přijímacího řízení ředitel školy může vyhlásit k naplnění předpokládaného stavu žáků další kola přijímacího řízení. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

Další informace ke změnám v přijímacím řízení najdete na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore