ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve školním roce naše vychovatelky připravili pro děti v ŠD spoustu zajímavých aktivit, často ve spolupráci s DDM Rakovník. Bohatou fotogalerii z exkurzí, sportovních akcí, karnevalů a mnoho dalšího najdete na našem webu.

Před začátkem školního roku 2018/2019 (aktualizováno 21. 1. 2019)

Vážení rodiče, milí žáci

do nového školního roku vstupuje školní družina s některými novinkami. Seznamte se s těmi nejzásadnějšími:

  • Začněme tím, co je nejdůležitější. Od září se na vás těší nově složený tým vychovatelek. Kromě známých tváří se budete potkávat také s novou spolupracovnicí Bc Lenkou Perglovou, která na naši školu nastoupila 27. 8. 2018.
  • Od 3. 1. 2019 pracuje ve školní družině Bc. Kateřina Ledvinková.
  • Pro zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školní družině se budete od září potkávat také s další novou tváří, školní asistentkou pro ŠD paní Radkou Starovou. 
  • Od září realizujeme projekt Efektivní škola II. financovaný z OP VVV a ze státního rozpočtu. Prostředky využijeme kromě financování výše zmíněné pozice školní asistentky také za účelem organizování projektových dnů a dalšího vzdělávání pedagogů.
  • Připomínáme provozní dobu školní družiny. Ráno od 6:40, odpolední provoz končí v 17 hodin..
  • Ne všechno je tak růžové... Nákladná čtyřmesíční oprava hlavní budovy školy zhoršila již tak neutěšený stav školního dvora, který družina také využívá. V dalším roce je revitalizace školního dvora naší prioritou, do té doby prosíme o trpělivost. 
  • druz06.jpg

Věříme, že budete s aktivitami školní družiny spokojeni. Přihlašovat děti do družiny je možné pomocí zápisního lístku.

Karel Folber, ředitel školy

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní informace o školní družině

Školní družina (dále jen ŠD) je součástí základní školy, sídlí v pavilonu Mateřské školy V Parku, od školního roku 2012/2013 také v budově čp. 152 (v tzv. Omáčkovně) a od školního roku máme jedno oddělení také na adrese Martinovského 153 (hlavní budova školy). Provoz školní družiny probíhá celkem v pěti odděleních. Děti 1. – 5. ročníku zde tráví svůj volný čas po vyučování. Nabízíme mnoho pestrých aktivit kulturního a sportovního charakteru, uspokojujeme potřeby a zájmy dětí. Společnými činnostmi se děti učí vzájemnému soužití a toleranci mezi svými vrstevníky a jsou rozvíjeny znalosti, dovednosti a schopnosti dětí.

Poskytujeme bezpečné prostředí. Naším cílem je vychovávat žáka k využívání volného času a vybavovat jej dostatkem námětů pro využití volného času.

Pravidelná činnost v družině je dána týdenní skladbou zaměstnání a obsahuje zejména organizované druz02.jpgaktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Do naší práce zahrnujeme také didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování

Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností, přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení; často je pořádáme ve spolupráci s DDM. Jde např. o besedy, karneval, exkurze, výlety a sportovní akce.

Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v ŠD), dále pak v tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení.

Snažíme se u dětí kompenzovat formou výchovy k aktivnímu odpočinku jednostrannou zátěž, které jsou vystaveny během školního vyučování.

Během celého školního roku se děti podílejí svými výtvarnými pracemi na výzdobě tříd a prostor na školních chodbách. Aktivně se zapojují do příprav všech společných akcí pořádaných školou a dalšími subjekty.

Ranní provoz ŠD 6:40 - 7:40
Příchod do ranní ŠD nejpozději do 7:25
Odpolední provoz ŠD 11:35 - 17:00
Měsíční poplatek za ŠD 100,- Kč (splatný vždy ke 20. dni měsíce)
Způsob platby
  • v hotovosti (měsíčně, pololetí nebo celý rok)
  • bankovním převodem na účet č. 13335221/0100 (variabilní symbol: rodné číslo žáka bez pomlčky, do zprávy pro příjemce uveďte "příjmení žáka, družina")
IZO 114100217
Vedoucí vychovatelka Romana Srbecká
Vychovatelky Irena Hlavsová, Blanka Mudrová, DiS, Eva Janotová, Bc. Lenka Perglová, Bc. Kateřina Ledvinková
Mobilní telefon Oddělení v parku +420 724 257 725; oddělení v Omáčkovně +420 601 333 738 (1. patro), +420 720 071 069 (2. patro); oddělení v hlavní budově +420 601 336 184