PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 PŘÍPRAVNOU TŘÍDU NEOTEVÍRÁME. INFORMACE NÍŽE SE VZTAHUJÍ K EXISTENCI PT V MINULÝCH LETECH.

Průběžně zveřejňujeme fotografie z akcí školy, kterých se v řadě případů účastní také naši přípravňáčci - najdete je ve fotogalerii.

Region Rakovnicka otiskl 21. listopadu článek ke Školičce a k přípravné třídě.

Formuláře a další užitečnou dokumentaci k přípravné třídě najdete nížePřípravňáčci v září 2013

Rodiče by mohly zajímat také informace k odkladu začátku povinné školní docházky

Od školního roku 2012/2013 zřizujeme přípravnou třídu. Ze znění školského zákona vyplývá, že „přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí“
.
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.
Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).
Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím fotografie-trid-2012-2013_6.jpgškolním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.
Organizace výuky se liší od mateřské školy, její podrobnější charakteristika bude v brzké době vyvěšena v prostorách školy i na školním webu. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.
Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Často naši školu navštěvují novináři případně odborníci z poradenských zařízeních. Jeden z příspěvků skenování0031.jpgsi můžete zobrazit kliknutím na náhled obrázku. (Deník Rakovnicko, 31. ledna 2013)


Nejčastější dotazy k přípravné třídě

Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?
Hlavní předností přípravné třídy je počet žáků, který umožňuje užší kontakt se základní školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky jedinou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel.

Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?
Hlavním smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s jiným znevýhodněním. Přípravná třída však nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?
Nepočítá.

Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?
Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

Co budou děti v přípravné třídě dělat?
činnost v přípravné třídě se zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání pripravka-detska-knihovna_6.jpgv základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.

Mám zajištěno, že moje dítě může po přípravné třídě pokračovat ve vzdělávání na Vaší škole?
Samozřejmě. V této skutečnosti spatřujeme další podstatnou výhodu existence přípravné třídy; dítě se postupně seznamuje s novým prostředím, poznává nové kamarády, učitele, v pozdějším období plní společné úkoly se školáky, podílí se na školních akcích, takže nástup do 1. ročníku je mnohem jednoduší, neobjevují se adaptační potíže. Každopádně docházka do přípravné třídy při naší škole nijak rodiče neomezuje a mohou dítě zapsat k povinné školní docházce i na jiné škole.

Jaký je počet dětí v přípravné třídě?
Počet dětí určuje školský zákon, nejméně 7, nejvíce 15.

Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?
Svoji vůli přihlásit dítě do přípravné třídy projevíte tím, že si podáte žádost o přijetí. Ta je ke stažení na webových stránkách školy www.1zsrako.cz případně ji obdržíte v kanceláři školy. Zde jsme připraveni pomoci Vám s potřebnými administrativními úkony. Další podmínkou je doporučující zpráva školského poradenského zařízení. S kontaktováním poradny Vám pomůžeme příp. můžete využít telefonu 313 518 271.

Byli jsme v poradně kvůli vyjádření ve věci odkladu školní docházky. Musíme s dítětem znovu do poradny kvůli výše zmíněné doporučující zprávě?
Doporučujeme kontaktovat poradnu za účelem dalšího postupu, každopádně lze předpokládat, že další účast dítěte při jednání s poradenským zařízením nebude nutná.

Kde je přípravná třída umístěna?
Přípravná třída je umístěna v Martinovského ulici č. 152 (tzv. omáčkovna) odděleně od hlavního učebního pavilonu, přesto v jeho blízkosti, což umožňuje v průběhu školního roku participaci dětí z přípravné třídy na běžném školním životě. Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do 1. ročníku zjednodušen.

V jakém termínu musím zažádat o zařazení do přípravné třídy?
O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat do konce dubna. Je třeba mít na paměti, že se k žádosti přikládá souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení, se kterým je zapotřebí dojednat schůzku s dostatečným předstihem.

Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?
Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě jenom do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy a po odpolednech do přípravné třídy, jak se někteří rodiče domnívají.

Jak dlouhá je dopolední výuka?
Dopolední výuka končí zpravidla v 11:35 hodin.

Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?
Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 17 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 6:40 hodin.

Jaká je výše školného?
Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné v jídelně (pokud dítě chodí na obědy; jídelna není součástí naší školy, děti se stravují v zařízení Scholarest, nachází se deset metrů od budovy školy), dále poplatek za školní družinu, který v současnosti (k 25. 9. 2012) činí 100 korun měsíčně.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat telefonicky (725 399 299, 313 512 397) nebo emailem na reditel@1zsrako.cz.