NAŠE ZAMĚŘENÍ

Jsme škola s výrazným zaměřením na výuku cizího jazyka. Nabízíme výuku německého, anglického a ruského jazyka zkušenými a kvalifikovanými pedagogy. Do roku 2012 jsme byli partnery projektu Super-Nature, v jehož rámci jsme realizovali výuku anglického jazyka od 1. ročníku (s dvouhodinovou týdenní dotací). V této výuce pokračujeme i nadále. (zvláštní rubrika, stránky projektu Super-Nature)

Naše škola získala značku Rodiče vítáni, kterou uděluje obecně prospěšnáRodiče vítáni společnost EDUin. Značka Rodiče vítáni označuje ty školy, které zaručují rodičům svých žáků základní pravidla vstřícné komunikace – respekt k pracovnímu času rodičů, flexibilitu při sjednávání schůzek, přístup do školy i v odpoledních hodinách, dostupnost všech telefonických kontaktů a informací o škole, diskrétnost při projednávání záležitostí týkajících se žáků.


Máme tradici v přijímání dětí z menších škol, především z Chrášťan, Olešné, Kněževsi, Lišan, ale i dalších obcí (přesná poloha školy). Díky letitým zkušenostem s přijímáním žáků z okolních především málotřídních škol jsme schopni nabídnout těmto dětem hladký přechod na druhý stupeň. Máme zkušené pedagogy, z nichž mnozí mají s výukou na tomto typu škol vlastní zkušenosti. Organizujeme adaptační pobyty žáků 6. ročníku (ve školním roce 2011/2012 ve Vojtově mlýně u Čisté, o rok později v Březové u Třebíče). Udržujeme nižší počet žáků ve třídách; víme, že pro dítě z venkovské školy je obtížnější přejít do kolektivu o třiceti žácích - v současnosti vzděláváme 287 žáků ve 14 třídách, což činí průměr přibližně 20 žáků na třídní kolektiv. Jsme klasická školní budova z konce 19. století, která je i přes svoji vyšší kapacitu bližší žákům z venkovských škol, neboť tyto se typově většinou blíží naší budově; nejsme „anonymní“ městská škola.

Výuka anglického jazyka od 1. ročníku a další cizí jazyky

Snad každý zná české přísloví o znalosti jazyků a o tom, kolikrát jsme člověkem. Učení se cizímu jazyku je dobrodružství; na jeho konci stojí radost z toho, že si člověk přečte časopis či knížku v originále, pochopí film bez titulků nebo zničehonic zjistí, že rozumí slovům své oblíbené písničky.

Již dávno nelze všechny světové jazyky stavět na stejnou úroveň; angličtina hraje na poli cizích jazyků prim a tento trend kopíruje také výuka na většině škol, které začínají s výukou anglického jazyka převážně ve třetím ročníku a na druhém stupni pak zařazují výuku dalších cizích jazyků.

Naši žáci zahajují výuku anglického jazyka v prvním ročníku. Hlavním cílem pedagoga je samozřejmě motivovat děti k učení a přesvědčit je, že cizí jazyk je praktický obor, který – aniž by musely procestovat půlku světa – mohou uplatňovat v praxi. Máme zkušenost, že žáci v první třídě berou výuku anglického jazyka jako samozřejmost, takže se mnohem lépe vyrovnávají s faktem, že s nimi učitel komunikuje v jiném než mateřském jazyce.

Metody výuky odpovídají věku žáků, nedílnou součástí jsou nejrůznější písničky, scénky, pohádky a pohybové hry, základním znakem pak komunikace v cílovém jazyce. Naše několikaleté zkušenosti s výukou cizího jazyka od prvního ročníku naznačují, že roste generace dětí, pro které bude anglický jazyk samozřejmostí.

Bez pevné strategie a dlouhodobé koncepce by ovšem sebeprogresivnější záměr neměl šanci na úspěch. V našem případě kvalitní koncepci počátečního učení anglického jazyka garantuje účast v projektu Super-Nature založeném na metodách Helen Doron. Efektivitu práce mimo jiné zaručují kvalitní výukové materiály úměrné věku žáků a jejich sociální úrovni. Navíc forma příběhů, které dokážou žáky vtáhnout do centra jejich dění, i ostatní aktivity, je maximálně podporují v učení. Správný postoj k výuce anglického jazyka pomáhá žákům vytvořit také loutka Chloe, celkově se pak jedná o velice podnětnou výuku, která vede žáky mimo jiné také k lásce k přírodě.

Zájem o další cizí jazyky, kterými jsou na naší škole německý a ruský jazyk, cíleně podněcujeme od pátého ročníku. V letošním roce jsme zvolili metodu jazykové animace, která zábavnou formou podporuje chuť a zájem o cizí jazyk a je vhodná nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilejší k překonání strachu z mluvení a z chybování. Za tímto účelem spolupracujeme pod hlavičkou projektu Němčina nekouše s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Jazyková animace využívá hry, pohyb, slova podobná v obou jazycích.

Převažující část dospělé populace se nějaký cizí jazyk učila a bohužel často svoje zkušenosti spojují s drilem, osvojováním gramatických pouček a „biflováním“ nových slovíček. Na ukázkových hodinách anglického jazyka, které pravidelně pořádáme, ukazujeme rodičům i dalším zájemcům, že angličtina není nuda. Tyto hodiny plánujeme také pro příští školní rok, zájemce po předchozí domluvě rádi uvítáme i mimo oficiální termín.