Rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky

Rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky

Ve dnech 4. a 5. dubna se konal zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020.

V souladu s §183, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Seznam přijatých je k dispozici také v budově školy (vchod do školy z Vladislavovy ulice, vchod do školy z Martinovského ulice).

Zápisu se zúčastnilo více než šest desítek dětí, část rodičů využila možnosti a požádala o odložení začátku povinné školní docházky. Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny dvě první třídy.

V souvislosti s žádostmi o odklad školní docházky připomínáme povinnost doložení doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.