Aktualizovali jsme zápisové formuláře

Aktualizovali jsme zápisové formuláře

Zápis do 1. ročníku proběhne letos oproti dřívějším zvyklostem v pozdějším termínu. Kromě toho, že se bude konat v dubnu, došlo k několika změnám, které se týkají například žádostí o odklad. Věnujte informacím pozornost.

Letošní zápis proběhne 6. a 7. dubna. Veškeré důležité informace budeme zveřejňovat v článcích, souhrnně je najdete také v rubrice Zápis.

Důležité:

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Aktualizovali jsme formuláře, které rodiče používají za účelem přihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce, zápisový list a žádost o odklad začátku povinné školní docházky. Najdete je na webu školy, v tisku jsou k dispozici ve školní vrátnici.